Kommuners manglende miljørevurderinger giver stævning ved EU-domstolen

Danmark har modtaget en stævning fra EU-Kommissionen for overtrædelse af EU´s IPPC-direktiv, som pålægger medlemslandene at miljøgodkende, herunder revurdere, større virksomheder og landbrug

Det er EU-Domstolen, der står bag stævningen for overtrædelse af EU´s IPPC-direktiv, som pålægger medlemslandene - og det er herhjemme kommunerne - at miljøgodkende, herunder revurdere, større virksomheder og landbrug, de såkaldte IPPC-virksomheder.

Miljøminister Karen Ellemann (V) fortsætter bestræbelserne på at sikre, at virksomheder og landbrugs miljøgodkendelser revurderes hurtigst muligt. Hun håber, at sagen kan afsluttes, uden at der bliver behov for at afsige dom, fordi kommunerne har færdiggjort deres sager inden.

- Først vil jeg understrege, at ingen dansk virksomhed eller landbrug mangler en miljøgodkendelse, men nogle få mangler en revurdering. Miljøministeriet havde ellers en klar aftale med miljøcentrene og kommunerne om, at de skulle have færdiggjort sagerne inden udgangen af december 2009, og jeg synes, det er kritisabelt, at enkelte kommuner endnu ikke er færdige.

- Ikke mindst fordi ministeriet, siden Danmark modtog en åbningsskrivelse i november 2008, har iværksat en forstærket indsats vedrørende gennemførelse af kravet om revurderinger og godkendelser af de udestående IPPC-virksomheder, siger miljøminister Karen Ellemann.

Som led i gennemførelsesindsatsen har Miljøstyrelsen siden januar 2009 løbende indsamlet indberetninger fra kommunerne og miljøcentrene og nøje fulgt prognoserne for sagsafslutning. Derudover har både den tidligere minister og Miljøstyrelsen holdt møder og været i dialog med de involverede kommuner.

Status er, at alle udestående godkendelsessager er færdigbehandlet, hvilket betyder, at alle IPPC-virksomheder nu har en miljøgodkendelse. Miljøcentrene har afsluttet alle deres udestående sager. Tilbage resterer desværre 18 revurderingssager i 7 kommuner. En klar fremgang, men ikke nok. De sidste sager skal færdiggøres så hurtigt som overhovedet muligt.

- Ud fra antallet af udestående sager, der er reduceret fra 250 i januar 2009 til nu 18, kan vi konkludere, at vores indsats har virket. Vi er næsten i mål, men ikke helt. Det er klart utilfredsstillende, at det endnu ikke er lykkedes for alle kommuner at blive færdige med sagerne, og jeg følger kommunernes arbejde med de sidste sager tæt, siger Karen Ellemann.

mou

FAKTA
Kommissionen har i stævningen henvist til, at Danmark ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til artikel 5 i Europaparlamentets og Rådets direktiv 2008/1EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening. Direktivet kaldes IPPC-direktivet (Integrated Pollution Prevention and Control). Ifølge direktivet skulle de virksomheder og husdyrbrug, der var i drift ved direktivets ikrafttræden 30. oktober 1999, inden for en overgangsperiode på otte år godkendes for første gang eller revurderes.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt