KL er klar til at samarbejde om regeringens 10 mål

- Overordnet fremgår det tydeligt både af arbejdsprogrammet og af konvergensprogrammet, at der de næste mange år er udsigt til stramme økonomiske rammer, kommenterer KL-formand Erik Fabrin regeringens program

- Regeringens arbejdsprogram indeholder få overraskelser, men mange fornuftige målsætninger. En betydelig del af de konkrete initiativer vil direkte eller indirekte påvirke kommunerne, og vi ser frem til at drøfte de enkelte forslag nærmere med regeringen i den kommende tid, siger KL's formand Erik Fabrin (V) i en kommentar.

- Overordnet fremgår det tydeligt både af arbejdsprogrammet og af konvergensprogrammet, at der de næste mange år er udsigt til stramme økonomiske rammer. For den offentlige sektor under ét forudsætter regeringen nulvækst til og med 2013. Det vil få stor betydning for serviceniveauet i kommunerne. Derfor er det vigtigt, at alle regeringens ministre i de kommende år bidrager til at afstemme borgernes forventninger, så de stemmer overens med de økonomiske realiteter i kommunerne.

Påvirker serviceniveauet
Det er ikke nok, at regeringen udtaler sig om dette på helt overordnet niveau. Den skal tage et konkret medansvar for, at der med den økonomiske politik, der nu søges tilrettelagt, uundgåeligt vil blive tale om ganske voldsomme omstillinger og besparelser, der påvirker serviceniveauet.

- Regeringen har en målsætning om, at det danske arbejdsudbud skal være blandt de 10 højeste i verden. Kommunerne vil komme til at spille en central rolle i arbejdet med at nå dette mål, både som arbejdsgiver og gennem de kommunale jobcentre med videre.

- Det bliver ikke nogen let opgave. Da der ikke er udsigt til, at regeringen vil gøre arbejdet lettere for os ved at gennemføre reformer af fx dagpenge og efterløn, må vi arbejde med de muligheder, der allerede foreligger. Set i forhold til udfordringernes størrelse bliver det en opgave af dimensioner, konstaterer Erik Fabrin.

- KL deler regeringens ønske om, at den offentlige sektor skal være blandt de mest effektive i verden. Det er positivt, at regeringen vil videreføre arbejdet med at luge ud i bøvlede statslige regler og give kommunerne større frihed til sat beslutte, hvordan opgaverne skal løses. Vi arbejder i kommunerne også selv med at strømligne vore selvskabte regler.

Forenklede overenskomster
- I KL deler vi også regeringens ønske om, at de offentlige overenskomster skal forenkles, og vi vil tage initiativ til at drøfte dette nærmere med de kommunalt ansattes forhandlingsfællesskab KTO.

- Vi er enige med regeringen om, at administrative opgaver skal organiseres så effektivt som muligt, evt. i et mindre antal enheder. De opgaver, der er et kommunalt myndighedsansvar, skal løses i kommunalt regi. Derfor skal organiseringen heraf være fælleskommunal. KL har over for regeringen fremlagt en model for dette.

- Kommunerne deler regeringens målsætning om, at danske skolebørn skal være blandt de dygtigste i verden, og i KL er vi godt i gang med at give vores bud på dette. Inden det næste Marienborgmøde vil KL fremlægge et udspil til, hvordan vi i praksis kan styrke indlæringen og skabe en endnu bedre folkeskole, siger Erik Fabrin.

tj

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt