Uddannelse århus

10. FEB 2010 10.45

Hold Fast! ... i de skoletrætte
Unge, der er i fare for at miste gejsten, får nu endnu bedre hjælp til at gennemføre deres ungdomsuddannelse. UU Århus-Samsø (Ungdommens Uddannelsesvejledning) skal styre det tværkommunale projekt Hold Fast til 3,6 millioner kroner. Målet er 10 procent mindre frafald på ungdomsuddannelserne.
Ufaglærte får det svært på fremtidens arbejdsmarked. Godt hver fjer-de af de 28-årige uden uddannelse er ledig, og over halvdelen af alle uuddannede voksne fortryder, at de ikke fik et eksamensbevis i ung-dommen.
"Det kan være svært at se 10 år frem, når man er 18 år og skoletræt. Men det er vigtigt, at de unge uddanner sig, for der vil blive stadig færre ufaglærte job på fremtidens arbejdsmarked. Uddannelsesbeviset er nøglen til et liv med job og muligheder. Derfor er det så utrolig vig-tigt, at vi hele tiden udvikler vores hjælp til de unge, der er på vej til at droppe ud af ungdomsuddannelserne," siger social- og beskæftigel-sesrådmand Hans Halvorsen.
Hold Fast indeholder en række initiativer som fx mentorordninger, faglige introduktionsforløb og indslusningsordninger, hvor unge kan snuse til en ungdomsuddannelse inden studiestart. Initiativerne føres ud i livet i et samarbejde mellem UU Århus-Samsø og de forskellige uddannelsesinstitutioner og produktionsskoler. Projektet skydes i gang med et opstartsseminar den 11. februar, hvor omkring 70 deltagere mødes på Langkær Gymnasium.
"Vi lægger op til det hidtil bredeste samarbejde mellem ungdomsud-dannelser, produktionsskoler og UU. Det er en fælles udfordring at hjælpe de unge igennem, så der er virkelig perspektiv i Hold Fast," siger afdelingsleder Marie Thodberg, UU Århus-Samsø.
Det er målet, at frafaldet på ungdomsuddannelserne skal reduceres med 10 procent.
Pressemeddelelse
Side 2 af 2
Hold fast indeholder følgende delprojekter

Indslusningsordninger, hvor de unge snuser til uddannelser inden studiestart

Mentorordninger, hvor eksterne mentorer hjælper de unge med studieproblemer og studieskift

Faglige introduktionsforløb med lektiecafé, skriveværksteder og faglig opgradering

Opsamlingskurser for unge, der er faldet fra

Flere praktikpladser

It-læringsrum, der skal understøtte et godt studiemiljø og nye undervisningsmetoder
En del af et større projekt ...
Hold Fast dækker hele Region Syddanmark og Region Midtjylland. Regionerne har samlet givet 10 millioner kr. til projektet, mens EU's Socialfond bidrager med 34 millioner kr. - i alt 44 millioner kr.
I Region Midtjylland er deltagerne opdelt i seks konsortier med hver sin leadpartner (tovholder). UU Århus-Samsø er leadpartner for kon-sortiet, som dækker Århus, Favrskov, Skanderborg og Odder kom-muner, og som råder over 3,6 millioner kr.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt