Naturbeskyttelsen er styrket i kommunerne

KRONIK Kigger man på kommunerne i det tidligere Ringkøbing Amt, har kommunerne sat mere af til naturbeskyttelse end amtet gjorde, skriver Flemming L. Sørensen
4. FEB 2010 12.53

Af Flemming L. Sørensen

Der er gennem længere tid rejst spørgsmål om kommunernes varetagelse af beskyttelsen af vores naturområder, herunder om kommunerne løfter opgaverne med håndhævelse og pleje af naturområderne godt nok.

Miljøministeren vil foretage en analyse af registreringerne af de såkaldt §3 beskyttede naturområder, fordi registreringerne er for uensartede og mangelfulde. Initiativet er godt, fordi det er velkendt, at begge dele er rigtige. Der har aldrig været afsat ressourcer til en fuldstændig registrering, og ingen har formodentlig et samlet overblik over behov og mangler.

Vi har faktisk godt fat i opgaven.

Jeg har sammenlignet den nuværende indsats i de kommuner, som udgør det tidligere Ringkøbing Amt, med den, der blev udført mens amterne havde opgaven.

En grov sammenligning af de ressourcer, der blev anvendt på naturbeskyttelse i det tidligere Ringkøbing Amt og de ressourcer, der i dag anvendes i kommunerne viser, at kommunerne ikke har forringet naturbeskyttelsen. Indsatsen er faktisk styrket betydeligt.

Opgørelsen viser, at kommunerne (Ringkøbing Amt), samlet set har afsat flere ressourcer til naturbeskyttelsen. I amtet var der afsat ca. 3 årsværk til naturbeskyttelseslovens såkaldte § 3-opgave (myndighedsopgaven). Til sammenligning har vi i kommunerne i dag over 8 årsværk på opgaven.

Også til den aktive naturpleje er der i dag samlet set afsat flere ressourcer. Amtet havde under 3 årsværk på opgaven med praktiske plejeprojekter. I kommunerne har vi i dag mellem 4 og 5 årsværk på opgaven.

At naturbeskyttelsen i kommunerne ressourcemæssigt er styrket i kommunalt regi betyder ikke, at vi fx har fuldt overblik over alle naturområder. Det betyder heller ikke, at vi er i stand til at forhindre forringelse af naturområder. Den opgave er enorm. I kommunerne arbejder vi videre med den registrering, amterne startede, det er velkendt, at registreringen er ufuldstændig. Vi finder fx løbende nye §3 områder, hvilket understreger, at der er behov for yderligere ressourcer til at registrere områderne.

Ekstraopgaven med at foretage de mange naturvurderinger i forbindelse med landbrugssagsbehandlingen fulgte fuldstændig ufinansieret med husdyrloven i 2007. Nu har vi oven i købet styrket området, så er det er altså helt urimeligt at pege fingre af kommunerne, hvis man mener at indsatsen ikke er tilstrækkelig.

Flemming L. Sørensen, Formand for Kommunal Teknisk Chefforenings faggruppe for Natur og Overfladevand.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt