Tæt på kommunernes opgaver og Kommunalfuldmagten

ANMELDELSE 'Kommunernes opgaver. Kommunalfuldmagten m.v.' udkom første gang i april 2005. Denne 2. udgave er ajourført på grundlag af nyt lovstof samt nye domme, ombudsmandsudtalelser og tilsynspraksis
4. FEB 2010 11.00

Af Paul Hegedahl

Karsten Revsbech:
'Kommunernes opgaver.
Kommunalfuldmagten m.v.', 2. udgave
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2010.
316 s., hft., liste over domme og ombudsmandsudtalelser,
litt.liste, stikordsreg., løbende noter i hvert kapitel.
Kr. 525,00 inkl. moms, medlemspris kr. 420,00 inkl. moms.
ISBN 978-87-574-2085-2.

Den henvender sig til primært til studerende, men er også interessant for praktikere og andre, som har behov for viden om kommunalfuldmagtsreglerne m.v. Man kan f.eks. forestille sig, at kommunalbestyrelsesmedlemmer kan anvende den som en god opslagsbog.

Specielt om kommunalfuldmagten
Kommunerne varetager en række lovbestemte opgaver. Herudover kan kommunerne varetage yderligere nogle opgaver på et ulovbestemt grundlag inden for rammerne af kommunalfuldmagten. Bogen omhandler navnlig reglerne om kommunalfuldmagten, som forfatteren betegner som retligt set interessant, fordi den som noget forholdsvis enestående giver en offentlig forvaltningsenhed - kommunen - en relativ vid adgang til at disponere uden at have hjemmel i et sædvanligt retligt grundlag. Og, skriver han: 'den påkalder sig endvidere faglig interesse, fordi dens afgrænsning i væsentligt omfang beror på forskellige ræsonnementer, som ligger ud over sædvanlig lovfortolkning. Den rejser derfor væsentlige metode- og retskildespørgsmål. Desuden er det interessant, at kommunalfuldmagtens grænser til stadighed udvikler sig i overensstemmelse med generelle behov og opfattelser i samfundet.  Ud over reglerne om kommunalfuldmagten kommer bogen også ind på de enkelte love, som knytter sig til kommunalfuldmagten.'

I de kommende år vil vi nok se hyppigere diskussioner end i de foregående år om, hvad der skal forstås ved generelle behov og opfattelser i samfundet - og dermed hvad kommunalfuldmagten skal omfatte.

Indholdsoversigt
Bogen er opbygget således, at der i de indledende kapitler (kap. 2-6) behandles nogle generelle spørgsmål som f.eks. kommunebegrebet, definition af - samt retligt grundlag for kommunalfuldmagten og retskilder vedrørende kommunalfuldmagten.

Herefter følger behandlingen af en række krav og begrænsninger, som har betydning ved den nærmere fastlæggelse af kommunalfuldmagten og dens grænser (kap. 7).

Som det fremgår af nedenstående oversigt over indholdet kommer kapitlerne 8-30 derefter ind på en række emneområder i forhold til hvilke kommunalfuldmagten spiller en afgørende rolle. Og denne gennemgang suppleres på en række punkter af en omtale af nogle love, som indgår i et tæt samspil med kommunalfuldmagtsreglerne.

Ud over forord og registre indeholder bogen 30 kapitler, der grundigt kommer ind på alle de relevante områder.

Kapitel 1. Indledning

Kapitel 2. Kommunalret

Kapitel 3. Kommuner og kommunalbestyrelser

Kapitel 4. Kommunalfuldmagten (generelt)

Kapitel 5. Retskilder mv.

Kapitel 6. Argumentationsbyrde

Kapitel 7. Kommunalfuldmagten - begrænsninger og krav

Kapitel 8. Kommunalfuldmagtens hovedområder

Kapitel 9. Kommuner og erhvervsvirksomhed - generelt

Kapitel 10. Kommunal erhvervsvirksomhed: Forbud mod profitformål mv.

Kapitel 11. Kommunal erhvervsvirksomhed: Forbud mod handel og industri mv.

Kapitel 12. Kommunal støtte til privat erhvervsvirksomhed

Kapitel 13. Særligt om beskæftigelses- og miljøhensyn
Kapitel 14. Kommunale aktieselskaber og lign.

Kapitel 15. Lov om erhvervsfremme §§ 12 og 13

Kapitel 16 A. Loven om kommuners udførelse af opgaver og selskabsdeltagelse §§ 1-2

Kapitel 16 B. Loven om kommuners udførelse af opgaver og selskabsdeltagelse §§ 3-13 mv.

Kapitel 17. Reklameloven

Kapitel 18. Overladelse af opgaver til private virksomheder

Kapitel 19. EU-regler, konkurrencelov mv.

Kapitel 20. Støtte til foreninger

Kapitel 21. Støtte til religiøse formål

Kapitel 22. Støtte til partipolitiske formål mv.

Kapitel 23. Udenrigspolitiske formål mv.

Kapitel 24. Kulturelle formål mv.

Kapitel 25. Idræt

Kapitel 26. Trafikale opgaver

Kapitel 27. Overtagelse af grundejerforpligtelser

Kapitel 28. Støtte til boligbyggeri mv.

Kapitel 29. Personalegoder mv.

Kapitel 30. Ældrepolitik.

Med denne detaljerede opdeling og sit stikordsregister er bogen nem at bruge som opslagsværk.

Bogens forfatter
Karsten Revsbech (1950) er professor, dr.jur. ved Afdelingen for Offentlig Ret, Juridisk Institut, Aarhus Universitet, hvor han underviser i kommunalret, forvaltningsret og miljøret. Han blev udnævnt til professor i forvaltningsret 1992 og blev dr.jur. 1987 med afhandlingen 'Planer og forvaltningsret'. Han er - og har været - medlem af/formand for en lang række råd, nævn og udvalg inden for sit forskningsområde. Karsten Revsbech er forfatter og medforfatter til en lang række bøger om kommunalret, forvaltningsret og andre emner.

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt