Også forhøring af vand- og naturplaner bliver åben

Ministerens nyligt offentliggjorte vandplaner - 23 i alt - beskriver, hvor meget de enkelte vandområder skal forbedres. Planerne foreslår også hvordan, men kommunerne bestemmer

Af Knud Abildtrup

Miljøminister Troels Lund Poulsen (V) har sendt de 23 planer i en forhøring i kommunerne. Oprindelig var det ikke tænkt, at der skulle være offentlig adgang til denne fase, men det er ændret, oplyser kommunikationschef Kenneth Bo Jørgensen, By- og Landskabsstyrelsen til Åbenhedstinget.

- Det er vigtigt for os, at alt er åbent. Der er ikke noget, man ikke kan få, fortæller han.

Selv efter årtiers indsats har det danske vandmiljø stadig brug for et kvalitetsløft. Trods tre vandmiljøplaner lever vores vand stadig ikke op til EU's standarder, fremgår det af By- og landskabsstyrelsens hjemmeside, hvor det videre forklares:

Halvdelen af de danske åer, 2/3 af de danske søer og næsten 90 pct. af fjordene og kystområderne er under standard. Vandplanerne fortæller, hvordan Miljøministeriet inden år 2015 vil:

  • reducere mængden af kvælstof langs kysterne med 19.000 tons
  • reducere mængden af fosfor i søerne med 210 tons
  • forbedre dyre- og planteliv i 7300 km vandløb
  • rense mere spildevand og dermed forbedre naturen i vandløb

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan. Der er i alt 23 vandplaner, der viser, hvordan den samlede indsats skal fordeles i hele landet.

Hver vandplan opstiller mål for, hvordan miljøtilstanden skal være i områdets søer, vandløb, kystvande og grundvand.

En vandplan beskriver, hvor meget det enkelte vandområde skal forbedres.
Den fortæller også, hvordan forbedringen kan ske.
Mens kommunerne bestemmer, hvordan det skal ske.

Kommunerne har kompetence og ansvar for at gennemføre indsatsen på vådområder, vandløb, grundvand og spildevand. Det sker både ved at iværksætte nye initiativer og ved at bruge vandplanen, når de skal give nye miljøtilladelser og miljøgodkendelser. Kommunerne vil kunne vælge andre virkemidler end dem, som er fastlagt i vandplanerne, men forudsætningen er, at de er ligeså effektive, og at kommunerne betaler eventuelle merudgifter.

Efter forhøringen, der løber frem til 1. marts, hvor kommunerne bl.a. kan tilrette tal og facts, skal planerne alle i en egentlig høring.

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt