DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
To naturnationalparker på vej ved Randers og Gribskov
Fussingø ved Randers.
Foto: Bo Amstrup, Ritzau Scanpix

To naturnationalparker på vej ved Randers og Gribskov

Mere vild natur i aftale mellem regeringen og støttepartierne.

RANDERS / GRIBSKOV: To naturnationalparker er et af elementerne i en aftale om mere vild natur til gavn for biodiversiteten. Aftalen er indgået af regeringen og støttepartierne De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

De to naturnationalparker, der bliver de første af deres slags, skal etableres i Fussingø ved Randers og Gribskov i Nordsjælland. Det vil ske 'inden for få år', oplyser Miljøministeriet.

- Vi står i en naturkrise, og dyr og planter mangler plads og levesteder. Vi har brug for mere sammenhængende naturarealer, hvor naturen kan udvikle sig på sine egne præmisser, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i en kommentar. 

De to naturnationalparker vil tilsammen udgøre et areal på ca. 1.900 hektar, når de står færdige. Etableringen af naturnationalparker var et af elementerne i forståelsespapiret mellem regeringen og støttepartierne.

Aftalen rummer indsatser for i alt 105 mio. kr. Foruden de to naturnationalparker ved Randers (20 mio kr.) og Gribskov (10 mio. kr.)  skal pengene gå til stenrev i havet (10 mio. kr.) og sammenhængende arealer i og nær ved fem beskyttede og særligt sårbare naturtyper i beskyttede Natura 2000-områder (35 mio. kr.). Aftalen indebærer også, at et økologisk demonstrationslandbrug på Livø skal fortsætte, og at der afsættes 10 mio. kr. til at opkøbe et andet naturområde. Endelig er der 19 mio. kr. til en 'sommer i naturen'-pakke, der i lyset af coronakrisen skal understøtte folks oplevelser i naturen.

mk

Elementer i aftalen
  • Naturnationalpark ved Fussingø vest for Randers skal rumme et varieret græsningslandskab med urørt løvskov, artsrige overdrev, enge og småsøer. Der skal etableres hegn til græssende dyr i parken, som kan bidrage til at holde naturen lysåben. Naturnationalparken bliver på omkring 800 hektar.
  • Naturnationalpark ved Gribskov i Nordsjælland skal rumme et stort afvekslende løvskovs-domineret skovlandskab med små og store lysåbne og våde naturområder. Der skal etableres hegn til græssende dyr i parken, som kan bidrage til at holde naturen lysåben. Samtidig skal der skabes overgangszoner, der giver gode betingelser for en række sjældne dyr og planter. Naturnationalparken bliver på omkring 1.100 hektar. Foruden de 10 mio. kr. i aftalen får parken  yderligere 7 mio. kr. gennem EU Life-midler og puljen til urørt skov.
  • Genetablering af stenrev, der giver gode vilkår for makroalger, der kan danne tætte tangskove på stenrevene. På større dybder, hvor lyset ikke tillader vækst af makroalger, kan polypdyr som fx dødningehåndskoral og søanemone dominere stenrevene.
  • Den økologiske landbrugsdrift på Livø fortsætter. Et naturareal tilknytning til eksisterende statslige naturarealer opkøbes for at skabe større sammenhængende områder i stedet for arealet på Livø.
  • Der gives tilskud til sammenhængende arealer i og i tilknytning til fem beskyttede og særligt sårbare habitatnaturtyper i Natura 2000-områder: rigkær, kildevæld, surt overdrev, kalkoverdrev og tørt kalksandsoverdrev. De fem naturtyper er valgt, fordi deres naturtilstand er i tilbagegang, og de samtidig er de mest fragmenterede naturtyper.