Rudersdal rydder ud for vandkalve og guldsmede

KORT NYT18. OKT 2019 10.24

RUDERSDAL: To sjældne insektarter får nye og forbedrede levesteder i Rudersdal Kommune. Det er lys skivevandkalv og stor kærguldsmed, der begge er sjældne insekter i Danmark, som skal have forbedret deres levevilkår i området, oplyser kommunen. 

Det består konkret i, at der i naturområdet Vaserne bliver ryddet og tyndet ud i træopvækst, graves af ved søbredder for at skabe levesteder med lavt vand på 30-50 cm ved ni søer og tørvegrave. Enkelte steder oprenses sumpvegetation og mudder. Endelig anlægges to nye lavvandede vandhuller, der til forskel fra de øvrige søer og tørvegrave i Vaserne ikke er dybe, med koldt vand og fisk. 

Den nye naturpleje kræver en dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3, da man ændrer tilstanden på stedet og gør det eksisterende beskyttede mose- og engareal mindre. Kommunen mener imidlertid, at fordelene ved plejetiltagene opvejer tabet af beskyttet areal. Ikke kun de to insekter vil få gavn af ændringerne, det vil en række andre vandhulsdyr også, herunder insekter og padder. Vadefugle som vibe og dobbeltbekkasin vil formentlig også få gavn af plejetiltagene.

esl

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev