Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Aalborg fastholder udvidet timetal for de yngste

Skole- og Kulturudvalget har besluttet at videreføre forsøgsordningen med de såkaldte O-lektioner i 0. til 2. klasse

Dermed vil det fortsat være pædagoger fra skolefritidsordningerne (DUS-ordningerne), der varetager undervisningen i O-lektionerne.

O-lektionerne er en forsøgsordning, der er et resultat af budgetforliget om kommunens økonomi for 2009. Her vedtog forligspartierne at udvide det ugentlige timetal fra børnehaveklassen til og med 2. klasse til 25 timer med virkning fra skoleåret 2009/2010. Førhen var der ugentligt 20 lektioner i børnehaveklassen, 23 lektioner i 1. klasse og 23,75 lektioner i 2. klasse. De ekstra lektioner er obligatoriske for eleverne og kaldes derfor O-lektioner.

Undervisningen i O-lektionerne bliver varetaget af pædagogerne fra skolernes skolefritidsordninger. I den forbindelse gav Undervisningsministeriet dispensation fra Folkeskolelovens § 28, så pædagogerne kunne varetage undervisningen.

Hensigten med O-lektionerne er at skabe et stærkere samarbejde mellem skole og skolefritidsordning, samt understøtte Aalborg Kommunes Børne- og Ungepolitik, sundhedspolitik og skolefritidsordningernes indholdsplan.

Universitet: Ordningen en succes
Videncenter for Evaluering i Praksis på University College Nordjylland har evalueret forsøget. Evalueringen konkluderer blandt andet, at ledere og pædagoger i skolefritidsordningerne vurderer, at forsøget er en succes. Skolelederne er delte i deres vurderinger, mens lærerene i indskolingen er overvejende skeptiske overfor forsøget.

Evalueringen rummer en række anbefalinger til det videre arbejde, herunder at pædagoger og lærere i højere grad bør koordinere indholdet af O-lektionerne, samt at O-lektionerne i højere grad bør ses i sammenhæng med Aalborg Kommunes inklusionsindsats. Anbefalingerne skal nu indarbejdes i det videre arbejde med O-lektionerne.

I forlængende af beslutningen om at videreføre O-lektionerne skal forvaltningen udarbejde et oplæg til udvalget med et forslag om indhold og organisering. Desuden sender Skole- og Kulturforvaltningen en ansøgning til Undervisningsministeriet om fornyet dispensation.

Beslutningen iværksættes fra august 2012.

mou