København vil sikre trygge skoleveje

København vil sikre trygge skoleveje

Det skal være trygt for skolebørnene at cykle og gå til skole - især når de bor i landets hovedstad. Derfor har Københavns Kommune afsat 50 mio. kr. til Sikre Skoleveje
10. AUG 2010 10.11

KØBENHAVN: Med programmet Sikre Skoleveje intensiverer København indsatsen med fremtidens grønne mobilitet og sætter byens børn i fokus. Programmet skal sikre, at børnene kan bevæge sig trygt og sikkert mellem hjem, skole og institution, og at de bliver kompetente trafikanter, oplyser kommunen.
 
- Vi har et mål om, at 50 pct. af københavnerne skal op på cyklen. Derfor skal vi have fat i børnene. Det får vi kun, hvis forældrene tør sende deres unger ud på vejene. Med Sikre Skoleveje investerer kommunen 50 mio. kroner i at forbedre trafiksikkerheden for børnene, så både de og deres forældre kan føle sig trygge i trafikken, siger Bo Asmus Kjeldgaard (SF), teknik- og miljøborgmester.

Foreløbig er Teknik- og Miljøforvaltningen i gang med at forbedre skolevejene ved 32 af byens skoler, og tallet forventes at stige til 50 skoler i alt i år. De konkrete forbedringer med f.eks. at etablere vejbump eller variable hastighedstavler sker efter en tæt dialog med den enkelte skole.

En trafikpolitik for hver skole
Kommunen ønsker også at motivere alle de ca. 100 skoler i København til at få en trafikpolitik, som Teknik- og Miljøforvaltningen gerne hjælper med at lave. En trafikpolitik sætter blandt andet rammerne for, hvordan trafikken omkring skolen bør foregå, og hvordan trafik kan indgå i skolens undervisning. Så den er også et vigtigt led i at skabe sikre skoleveje og ruste børnene til at færdes i trafikken.

For at kunne indfri målet om at skabe kompetente trafikanter er det nødvendigt at supplere de fysiske ombygninger med kampagner - både bredt og på enkelte skoler med særlige udfordringer. Derfor vil kampagner også indgå som et centralt virkemiddel for at få børnene til at ændre adfærd i trafikken.

Sikre Skoleveje er et program under Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune. Det udvikles i tæt samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Rådet for Sikker Trafik og Politiet.

Formålet er at udvikle og fremme:
1) Børn der er sikre, trygge og kompetente trafikanter
2) Forældre der er trygge
3) Veje der er sikre

Sikre Skoleveje kører frem til 2012 og har et budget på 50 mio. kr. Alle skoler i København kan være med i Sikre Skoleveje, der arbejder ad 3 spor:

1. Anlæg ved skoler
Der laves fysiske ændringer for at gøre skolevejen mere tryg og sikker. Det kan f.eks. være vejbump, der sænker bilernes hastighed, variable hastighedstavler og asfaltmærkater, der anviser den tryggeste skolevej. Desuden bygger Sikre Skoleveje cykelbaner og andre trafikale øvefaciliteter til børnene på skolerne, samt indgår i arbejdet med at revitalisere Trafiklegepladsen i Fælledparken.

2. Trafikpolitik
En formuleret trafikpolitik øger fokus på tryghed i trafikken blandt både lærere, børn og forældre. Sikre Skoleveje samarbejder med Rådet for Sikker Trafik og Politiet om at få skolerne til at udarbejde en trafikpolitik. Skolerne får en cykeløvebane i skolegården som en slags certifikat.

3. Undervisning og kampagner
Sikre Skoleveje udbyder i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik undervisningsmaterialer og kampagner, som skolerne kan bruge i arbejdet med at fremme trygge forældre og børn i trafikken. Derudover står Sikre Skoleveje bag et netværk af færdselslærere. De københavnske skoler deltager i Dansk Cyklistforbunds landsdækkende kampagne Alle Børn Cykler i september (www.abc-abc.dk)

Målsætninger
Sikre Skoleveje arbejder på følgende mål frem mod 2012:
• 100 pct. af skolerne i projektet har en formuleret trafikpolitik.
I dag har ganske få skoler en trafikpolitik, men flere er nu i gang.
• 50 pct. af de københavnske skolebørn cykler i skole.
I dag bliver ca. 10 pct. kørt i bil, 20 pct. bruger offentlig transport og 70 pct. enten går eller cykler. Tallet for cyklister kendes ikke endnu.
• 80 pct. af de københavnske forældre er trygge ved skolevejen.
Tallet for i dag kendes ikke endnu.

Skoler i København
Der findes ca. 100 skoler i København, heraf er de ca. 60 offentlige. Alle skolerne har tilsammen ca. 32.500 elever.


Foto: http://www.flickr.com/photos/olibac/with/2807999906/

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt