To års strid om frøer og en idrætshal slut

Naturklagenævnet har nu endegyldigt afvist Naturfredningsforeningens klagerække. Dermed kan Gladsaxes borgmester med to års forsinkelse snart sætte spaden i jorden til den planlagte motions- og idrætshal i Mørkhøj

GLADSAXE: Til maj er det to år siden, at Gladsaxe Kommune vedtog lokalplanen, der skulle bane vejen for Gyngemosehallen i Mørkhøj i det tidligere TV-byen - en ny, multianvendelig idrætshal, som også skal huse en fritids- og ungdomsklub for områdets mange børn og unge.

Men selvom projektet også indeholdt løsninger til, hvordan forholdene for frøer og flagermus i området kunne forbedres, har en række klager fra Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Gladsaxe, DN, til Naturklagenævnet forsinket projektet i snart to år.

DN mente blandt andet ikke, at lokalplanen fulgte EU's regler i det såkaldte Habitatdirektiv, fordi miljøvurderingen viste, at der levede flagermus og spidssnudede frøer i området. Derudover mente DN, at forslagene til erstatningsnatur var ulovlige på grund af fredningsbestemmelserne for området. Men Naturklagenævnet har nu endeligt afvist alle klager. Det oplyser kommunen. 

- Naturklagenævnets afgørelse er klar. Gladsaxe Kommune har fulgt alle regler, og der kan ikke sættes en finger på projektet. Derfor er det også ærgerligt, at vi uden grund har skullet vente så længe med at komme i gang med byggeriet. Det har været to år, hvor idrætsundervisningen på skolerne i området ikke har fået det løft, vi ønskede os, områdets børn og unge har savnet en ny fritids- og ungdomsklub, og kommunens mange motionister har ikke kunnet få gavn af de nye og moderne idrætsfaciliteter, som de var stillet i udsigt, siger Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst (S).

Debatten om frøerne startede, da det blev besluttet at bygge boliger i det tidligere TV- byen, efter at DR flyttede til Ørestaden. De omfattende byggeaktiviteter satte bestanden af frøer i området under pres, så antallet af spidssnudede frøer er faldet væsentligt. Så samtidig med, at Gladsaxe Kommune ville opføre en ny idrætshal, ønskede kommunen at genskabe og forbedre leveforholdene for de spidssnudede frøer.

Derfor hyrede Gladsaxe Kommune det anerkendte biologiske rådgivningsfirma Amphi Consult til at rådgive om, hvordan opgaven kunne løses. Samtidig var kommunen i tæt dialog med By- og Landskabsstyrelsen og fik godkendelse af projektet fra Københavns Kommune, der ejer de tilstødende naturarealer.

Der skal laves tre nye vandhuller, som frøerne kan leve og yngle i. Der skal opsættes paddehegn og faunapassager, så frøerne kan komme fra vandhul til vandhul uden at blive kørt over. Samtidig skal de ubebyggede arealer, hvor der ikke er parkerings, - lege- og opholdsarealer, vedligeholdes så skånsomt, at den eksisterende beplantning bevares. Der må for eksempel ikke fældes træer eller større buske, med mindre det sker af sikkerhedsmæssige hensyn eller af hensyn til naturplejen i området.

Hvad angår flagermusbestanden viser undersøgelser, at beplantningen i området ikke er gammel nok til, at flagermus kan yngle i området. Men der kan være flagermus i for eksempel gamle skure. Derfor må bygninger og skure i området ikke rives ned fra 1. september til 31. oktober, som er den tid, hvor flagermusene søger steder at gå i vinterhi.

- Det er et enestående stykke naturgenopretningsarbejde, Gladsaxe Kommune lægger op til i forbindelse med, at vi bygger Gyngemosehallen. Så i stedet for at kæmpe mod udviklingen med næb og kløer ud fra en holdning om, at intet må forandres - heller ikke til det bedre - så skulle Naturfredningsforeningen i Gladsaxe hellere bruge Gladsaxe Kommune som et eksempel til efterfølgelse i andre bynære områder, hvor naturen har brug for et løft, siger Gladsaxes borgmester.

Gladsaxe Kommune har allerede fået lånegaranti til projektet fra staten som led i regeringens bestræbelser på at sætte skub i byggeriet for dermed samtidig sætte skub i samfundsøkonomien. Byggeriet af den nye Gyngemosehal forventes at gå i gang hurtigst muligt, og hvis alt går efter planen kan Gladsaxes borgere tage den nye idrætshal i brug inden udgangen af 2011.

mou

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt