Få styr på Folkeskoleloven og Kommunalstyrelsesloven

ANMELDELSE I Lov§Serien fra Dafolo er udkommet tre nye bind, der går tæt på Kommunalstyrelsesloven og Folkeskoleloven

Af Paul Hegedahl

Per Byrge Sørensen:
'Kommunestyrelsesloven med kommentarer', 1. udg.
182 s., hft., 17 x 24 cm, litt.liste, stikordsreg.
Kr. 248,00 inkl. moms.
ISBN 978-87-7281-458-2.

'Kommunestyrelsesloven med kommentarer' henvender sig til politikere, kommunalt ansatte sagsbehandlere og andre, som søger oplysning om et praktisk eller et teoretisk spørgsmål inden for reglerne om kommunernes styrelse. Bemærkningerne til de enkelte paragraffer er i et vist omfang udbygget med korte resumeer af domstolsafgørelser, udtalelser fra Folketingets Ombudsmand eller principielle udtalelser/afgørelser fra de kommunale tilsynsmyndigheder.

Bogen er disponeret således, at der først gives en oversigt over styrelseslovens bestemmelser, dernæst følger hovedafsnittet, hvor lovens bestemmelser kommenteres én for én. I dette afsnit er lovbestemmelserne trykt på en grå baggrund, mens kommentarerne står på hvidt. Der er anvendt enkelte forkortelser, f.eks. er ´Lov om kommunernes styrelse´ anført som ksl. I øvrigt anvendes Retsinformations databases betegnelser. Bemærkninger fra de lovforslag, som efter Folketingets vedtagelse er blevet væsentlige fortolkningsbidrag til vitale lovbestemmelser, er i et vist omfang citeret direkte. Sidst i bogen bringes normalforretningsorden for kommunalbestyrelser. Den er tilrettelagt ud fra den lovgivning og de afgørelser m.m., som forelå inden den 1. juli 2009

Per Byrge Sørensen er cand.jur., underviser ved Center for Offentlig Kompetenceudvikling og konsulent i offentlig administration og ledelse. Per Byrge Sørensen har tidligere. været kommunaldirektør, først i Maribo og senere i Hvidovre.

 

--BILLEDE2--

 

Svend Erik Gertz:
'Folkeskoleloven med kommentarer', 13. udgave.
304 s., hft., 17 x 24 cm, stikordsreg.
Kr. 335,25 inkl. moms.
ISBN 978-87-7281-478-0.

'Folkeskoleloven med kommentarer', 13. udgave er især målrettet til skoleledere, skolekonsulenter, tillidsrepræsentanter, kommunale og regionale skolemyndigheder samt skolebestyrelser.

Som i tidligere udgaver er kernen i bogen folkeskoleloven fra 1993 med senere ændringer. I forhold til 12. udgave indeholder bogen alle de lovændringer, der er kommet i folketingsåret 2008/2009, hvilket udgør en betragtelig mængde.

Hovedafsnittet indeholder en gengivelse af loven, mens kommentarerne er udformet ud fra forarbejderne til de enkelte lovbestemmelser og ajourført med Undervisningsministeriets seneste afgørelser. Hertil kommer et afsnit om skolelovgivningens historie samt et fyldigt stikordsregister.

Svend Erik Gertz er specialkonsulent i Undervisningsministeriet, Afdelingen for grundskole og folkeoplysning, Kontor for specialundervisning og ungdomsskole.--BILLEDE3--


Signe Holm-Larsen:
'Folkeskoleloven 2009-10 - Sammenstilling, bemærkninger og gennemførelsesbestemmelser mv.'. 1. udg.
122 s., hft., 17 x 24 cm, stikordsreg.
Kr. 119,00 inkl. moms.
ISBN 978-87-7281-447-6.

'Folkeskoleloven 2009-10 - Sammenstilling, bemærkninger og gennemførelsesbestemmelser mv' er især målrettet til skoleledere, skolekonsulenter, tillidsrepræsentanter, kommunale og regionale skolemyndigheder samt skolebestyrelser.

Folketingsåret 2008-2009 bragte afgørende ændringer af folkeskoleloven omkring bl.a. revisionen af Fælles Mål og nye procedurer for henvisning til specialundervisning, samordning af elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan, faglærerens tilbagekomst ved censuren ved folkeskolens skriftlige afgangsprøver samt præcisering af, hvem der har ansvar for afgørelser og beslutninger i folkeskolen.

Bogen omfatter folkeskolelovens fulde og ajourførte tekst med bemærkninger, der belyser baggrund og indhold af ændringerne. Som i de tidligere udgaver sammenstilles eksisterende og kommende bestemmelser, så man hurtigt kan danne sig et klart overblik over hovedpunkterne i ændringerne. Lovbemærkningerne vedrørende de aktuelle ændringer af folkeskoleloven er refereret fyldigt, mens de for tidligere ændringer alene er medtaget i uddrag.

I bogen er også de faste rubrikker ajourført. Det gælder bemærkningerne til lovene, både de generelle og dem til de enkelte bestemmelser samt bilagene 'Vejledende undervisningstimetal samt minimumstimetal efter fuld indfasning' og Oversigt over forventet indfasning af ændrede timetal samt ændrede begyndelses- og sluttidspunkter for visse fag, samt stikordsregistret.

Signe Holm Larsen er forlagsredaktør hos Dafolo med den primære opgave  at videreudvikle porteføljen af udgivelser indenfor lovstof-området, som Dafolo har købt fra Kroghs Forlag. Hun har tidligere været chefredaktør for fag- og temabøger ved Kroghs Forlag og har desuden erfaring som lærer, skolevejleder, skoleinspektør og skoledirektør samt fra forskningsmiljøet indenfor undervisning og skoleudvikling. Signe Holm-Larsen er læreruddannet og cand.pæd. i fransk. Hun har været redaktør for sprog og pædagogik ved Danmarks Nationalleksikon. Desuden er Signe Holm-Larsen beskikket censor ved folkeskolens afsluttende prøver, lærereksamen og universiteterne.

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt