DK Nyt
Sundhedsbudget vokser med halv milliard

Sundhedsbudget vokser med halv milliard

BUDGET 2012 Region Midtjylland har lavet bredt forlig om budget 2012, der er præget af tidligere vedtagne besparelser
20. SEP 2011 16.15

MIDTJYLLAND: Der blev tidligere på året vedtaget besparelser på 455 mio. kr. i 2012. Men trods det er der skabt luft til en række nye initiativer, skriver regionen i en pressemeddelelse om budgetforliget.

Bag forliget står Socialdemokraterne, Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Poul A. Christensen (uden for parti). Kun Fælleslisten valgte at stå uden for aftalen.

I forhold til 2011 vokser sundhedsbudgettet næste år med 459 mio. kr. Kassebeholdningen styrkes med 54 mio. kr., og der afdrages 90 mio. kr. på den langfristede ordinære gæld.

Væksten fordeles til bl.a. flere behandlinger, ny dyr medicin og praktiserende læger. Der bliver også plads til en række nye initiativer for i alt 50 mio. kr., som forligskredsen ved dagens forhandlinger satte følgende adresse på:

· 15,7 mio. kr. til døgndækkende akutlægebiler i Horsens og Randers-områderne.

· 17 mio. kr. til styrket sundhedsforskning både på Aarhus Universitetshospital og på regionshospitalerne

· 2,7 mio. kr. til permanent bevilling til hjemme-behandling af patienter med vejrtrækningsproblemer

· 3 mio. kr. til fødselsforberedelse på alle regionens fødesteder samt besøg af jordemoder kort efter at den fødende er udskrevet fra hospitalet

· 4 mio. kr. til bedre uddannelse af bl.a. Sosu-assistenter.

· 3 mio. kr. til udvikling af sundhedshuse i Ringkøbing, Grenaa og Skive. (1 mio. kr. til hvert af de tre sundhedshuse). Herudover afsættes 0,1 mio. kr. til udvidelse af åbningstiden (fredag) for røntgenfunktionen i Tarm.

· 4,5 mio. kr. til nyt center, der skal styrke brugen af telemedicin. Beløbet supplerer den pulje på 10 mio. kr., regionen tidligere har afsat til formålet, ligesom regionen søger om 10 mio. kr. i ABT-fonden (Anvendt Borgernær Teknologi), så telemedicin-området samlet vil blive styrket med 24,5 mio. kr.

Flere akut-lægebiler
- Vi kan efterkomme et længe næret ønske fra flere sider i regionsrådet om at udbygge dækningen med akutlægebiler. Det er glædeligt, for et godt præhospitalt beredskab er helt nødvendigt, når vi samler behandlingen på fem akuthospitaler, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Regionsrådsformanden peger på, at alle ansatte i regionen har en meget stor udfordring i at gennemføre de besparelser og omstruktureringer, der er vedtaget for 2011 og 2012.

- Det sker ikke af sig selv. Vi kræver meget både af vores ledere og vores medarbejdere. Men jeg har fuld tiltro til, at vi når i mål med de mange omfattende initiativer, siger Bent Hansen.

På socialområdet tilslutter forligspartierne sig kommunernes ønske om at reducere taksterne for brug af de sociale tilbud med 4,5 pct. over de næste tre år.

På området for regional udvikling giver øgede bloktilskud og et øget udviklingsbidrag fra kommunerne mulighed for at øge indsatsen på miljøområdet med 2,2 mio. kr. og på erhvervsområdet med 3,4 mio. kr.

Flere store anlægsprojekter
På anlægssiden står Region Midtjylland over for flere store byggeprojekter og investeringer i it og medicoteknisk udstyr. Derfor flyttes 40 mio. kr. fra drift til anlæg, så der i 2012 i alt er afsat 684 mio. kr. til anlæg.

En stor post på anlægsbudgettet udgøres af de to projekter, der skal sikre samlede akutfunktioner på hhv. Regionshospitalet Randers og Regionshospitalet Horsens. Der er derfor i årene 2012-14 afsat 131 mio. kr. til projektet i Randers og 65 mio. kr. til projektet i Horsens.

Den politiske aftale indeholder også en række politiske hensigtserklæringer. Bl.a. tilstræbes det, at der inden årets udgang bliver skabt klarhed over mulighederne for at lade en privat entreprenør overtage Aarhus Universitetshospital Risskovs nuværende bygninger mod at opføre nye bygninger ved Det Ny Universitetshospital i Aarhus.

En anden hensigtserklæring handler om hospiceområdet, hvor der er enighed om, at de ni nye hospicepladser, som skal oprettes i Region Midtjylland, skal fordeles geografisk jævnt, og at der bør oprettes flere pladser i Sydøstjylland.

Alle hensigtserklæringer fremgår af budgetforliget, der er vedlagt denne pressemeddelelse.

Budgettet ventes endeligt vedtaget på regionsrådsmøde 28. september.

mou

Fakta:
* Regionens samlede budget er på 25,7 mia. kr. til hhv. sundhed, psykiatri og regional udvikling.
* Her går langt den største del - 23,9 mia. kr. - til sundhed og psykiatri.
* Regionernes finansiering kommer fra staten og kommunerne både som faste tilskkommunerne køber på regionens sociale tilbud.
* Finansieringen for sundhedsområdet og regional udvikling aftales i økonomiaftalen med staten, og finansieringen af det sociale område fastlægges gennem en rammeaftale mellem kommunerne og regionen.
* Når der sker besparelser og omprioriteringer trods vækst i budgetterne, skyldes det ganske enkelt, at efterspørgslen og forventningerne til sundhedsvæsenet vokser mere end det økonomiske løft, sundhedsvæsenet får.ud og som aktivitetsafhængige tilskud. Dvs. tilskud som fx afhænger af, hvor mange patienter der behandles eller hvor mange pladser
  

https://www.dknyt.dkartikel/sundhedsbudget-vokser-med-halv-milliard