DK Nyt
Statens indsats på natur og miljø bør også evalueres

Statens indsats på natur og miljø bør også evalueres

DEBAT KL-formanden glæder sig overordnet over, at regeringen nu har offentliggjort kommissoriet for den kommende evaluering af kommunalreformen
9. FEB 2012 10.07

Af Jan Trøjborg

Vi er tilfredse med, at kommissoriet holder fast i kommunalreformens bærende vision om én indgang for borgerne til det offentlige og nærhed. Kommunerne er tæt på borgerne, og siden reformen har vi for udsatte børn og unge og for handicappede oprettet en lang række nye tilbud i borgernes nærmiljø. Den kurs bør vi holde fast i, og jeg er glad for den meget klare melding fra regeringen om, at man ikke vil lave en helt ny kommunalreform.

KL hæfter sig ved, at evalueringen tager afsæt i, at kommunerne har det samlede myndigheds- og finansieringsansvar for det specialiserede socialområde.

Hvad angår udsatte børn og unge, så har regeringen og KL allerede sat en opfølgning på Barnets Reform i gang. Her følger vi op på intentionerne fra kommunalreformen, der går på at sikre tilbud til børn og unge med brug for støtte i lokalområdet, så deres kontakt til dagtilbud, skole, fritidsliv og familie bevares. Det er fornuftigt at se på, hvor langt kommunerne er kommet med den omstillingsproces og se på, om der er områder, hvor vi kan gøre tingene bedre.

På skoleområdet har kommunerne sat en stor omstillingsproces i gang, så færre børn skilles ud til specialundervisning, men i stedet bliver i fællesskabet. Nye behandlingsmetoder gør, at flere børn - fx døve børn, der hidtil har været på særlige skoler - nu kan opereres og være sammen med andre børn og få undervisning med støtte i folkeskolen. Derfor er det nyttigt at se på, hvordan de mest specialiserede undervisningstilbud er organiseret og fremover vil udvikle sig.

Sektorovergange kan håndteres bedre
På det specialiserede socialområde for voksne ser vi gerne, at kortlægningen af tilbudsviften tager højde for de socialpolitiske mål, som har drevet udviklingen; nemlig rehabilitering, borgerens egen-mestring samt inklusion. Derudover ønsker vi at drøfte, hvordan kommunerne bedre udnytter rammeaftalerne, så handicappede og udsatte borgere sikres de rette faglige tilbud.

På sundhedsområdet vil jeg gerne rose regeringen for, at den anerkender, at en række borgere fremover vil have behandlings- og plejebehov, som ikke løses mest hensigtsmæssigt i sygehusregi.

Den opfattelse deler vi i kommunerne. Og som regeringen tror vi også på, at sektorovergangene i sundhedsvæsenet kan håndteres bedre, end de bliver i dag. Så det arbejde går vi konstruktivt ind i. På genoptræningsområdet kan vi konstatere, at der har været en markant aktivitetsvækst siden kommunalreformen. Det er på mange måder en god historie, men også en god anledning til at evaluere området.

Lødige analyser
Jeg har til gengæld betænkeligheder ved kommissoriet på natur- og miljøområdet:

Kommissoriet for natur- og miljøområdet fokuserer ensidigt på kommuner og regioners opgavevaretagelse, mens et eftersyn af statens indsats på dette område fuldstændigt glimrer ved sit fravær. Der er en tæt sammenhæng mellem den statslige og den kommunale indsats på området. Så hvis regeringen ønsker at få et resultat af evalueringen, som er baseret på en saglig funderet analyse, så må den også kigge staten efter i sømmene.

Jeg vil gerne rose regeringen for, at den vil inddrage KL og Danske Regioner i arbejdet med at evaluere reformen - både i et hovedudvalg forankret i Økonomi- og Indenrigsministeriet og i fire underudvalg, som skal analysere henholdsvis sundhed, miljø, regional udvikling og de specialiserede social- og undervisningstilbud.

Siden det blev kendt, at regeringen havde planer om at gennemføre en evaluering af reformen, har en række organisationer haft travlt med at fremme lige netop deres synspunkter og interesser. Nu kan vi i stedet bruge kræfter på at gennemføre lødige analyser, der tilvejebringer det bedst mulige beslutningsgrundlag for, hvor de forskellige opgaver skal placeres. Så jeg vil opfordre til, at vi alle går ind i dette arbejde med et åbent sind, og at vi fokuserer på, hvad der er bedst for borgerne i stedet for at pleje snævre særinteresser.


Formand for KL, Jan Trøjborg

 

https://www.dknyt.dkartikel/statens-indsats-paa-natur-og-miljoe-boer-ogsaa-evalueres