DK Nyt
Roskilde laver treårig handleplan for vandplaget område

Roskilde laver treårig handleplan for vandplaget område

Teknik- og Miljøudvalget sætter snart gang i en konkret, lokal plan, der er en slags klimatilpasning på mikro-niveau
21. SEP 2011 22.10

ROSKILDE: Udvalget har set på beregninger og løsningsmodeller og har nu vedtaget en handleplan for de kommende trre år. På langt sigt skal der store investeringer til, for at holde vandet væk. Den nye handleplan omfatter både den fortsatte helt akutte indsats, og en indsats på mellemlangt og langt sigt.

Baggrunden er, at en område ved Jyllinge i mange år har været mere plaget af oversvømmelser end resten af kommunen. Vand på vejene er et tilbagevendende problem - både efter skybrud og når der er højvande i Fjorden.

Nu har kommunen fået lavet modelberegninger af, hvordan områdets særlige egenskaber (lavt terræn-niveau, afløb for overfladevand via private veje og rørlagte vandløb) spiller sammen ved kraftig nedbør, og ved højvande i Fjorden.

Ud fra beregningerne er der lavet en handleplan med tre trin:

Trin 1 består af, at kommunen fortsætter med at rette fejl i systemerne. Samtidig bliver der lagt større rør, hvor en grøft er rørlagt. Der er afsat 400.000 kroner om året i kommunen til opretning af kommunale vandløb. Den indsats koncentreres de næste tre år i området ved Jyllinge.

I trin 2 foreslår kommunen områdets grundejerforeninger, at de etablerer et såkaldt 'offentligt pumpelag' med kommunal deltagelse. Denne 'forening' skal anlægge og drive højtvandspumper,  kommunen opfordrer desuden lodsejerne ud mod en å i området til at etablere private dræn- og pumpelag.

Omkostningen vil være 3 til 4 mio. kr., og i det offentlige pumpelag deles omkostninger mellem lodsejere, der har gavn af foranstaltningen. Udgiften pr. ejendom skønnes til at være i størrelsesordenen 3-4.000 kr.

Trin 3 handler om langsigtede løsninger, hvor kommunen i samarbejde med grundejerforeningerne laver en klimatilpasningsplan for området. Planen skal undersøge effekten af forskellige langsigtede løsninger, som
- fælles regnvandskloak
- fælles vejafvanding
- diger langs Værebro Å og Roskilde Fjord .
Alle løsningerne vil betyde meget store anlægsudgifter på op til 75 mio. kr.

Formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Torben Jørgensen (S), siger:

- Handleplanen tager fat på en indsats, som fra starten løser nogen akutte problemer. Men den peger også frem mod en håndtering af de problemer, klimaet vil skabe på længere sigt.

- Vi viser nu vores vilje som kommune til at løse problemerne - men vi forventer også, at staten træder til når vi begynder at kunne mærke effekterne af havstigninger og nedbørsændringer. De effekter kan meget vel risikere at overstige den enkelte kommunes kapacitet.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/roskilde-laver-treaarig-handleplan-for-vandplaget-omraade