Projektevaluering: Samarbejde om rehabilitering virker

Herlev og Gentofte Hospital har sammen med ni kommuner opnået gode resultater med at forbedre samarbejdet om rehabilitering af apopleksiramte på tværs af sektorer.
1. DEC 2019 8.32

HOVEDSTADEN: Mange borgere med apopleksi (blødning eller blodprop i hjernen) oplever alvorlige følgevirkninger. De har behov for rehabilitering og pleje både under og efter indlæggelsen, men viden går ofte tabt, når en borger udskrives fra hospitalet og overgår til kommunal rehabiliteringsindsats.

Derfor har Herlev og Gentofte Hospital og de ni kommuner i Planområde Midt testet forskellige forsøg på at skabe mere sammenhængende rehabiliteringsforløb. Formålet er at sikre, at de apopleksiramte borgere får de bedste forudsætninger for at få mest muligt af deres oprindelige funktionsniveau tilbage.

Vive har på vegne af projektparterne evalueret en række af projektets forsøg. Evalueringen afdækker erfaringerne med og resultaterne fra de afprøvede indsatser samt projektets organisering og rammer. Endelig identificerer evalueringen, hvad der hæmmer og fremmer det tværsektorielle samarbejde.

De interviewede fagpersoner oplever på tværs af sektorer, at afprøvningerne overordnet har skabt klarere rammer og aftaler i samarbejdet mellem hospitalet og de ni kommuner. Fagpersonerne oplever også, at afprøvningerne har fremmet patientsikkerheden og skabt større tryghed hos borger og pårørende.

Derudover har fagpersonerne i højere grad fået et fælles sprog og større kendskab til hinanden, hvilket har skabt bedre samarbejdsrelationer.

Strukturelle og organisatoriske barrierer hæmmer
Fagpersonerne oplever dog også to primære barrierer for afprøvningerne og for det at skabe sammenhængende forløb.

Den første barriere er relateret til, at projektet ikke har været omsat ens i kommunerne.

Evalueringen finder for eksempel, at der har været udfordringer med at sikre tilstrækkelig ledelsesfokus og kendskab til projektet blandt medarbejderne i frontlinjen.

Den anden er en strukturel barriere i forhold til variationer i de kommunale tilbud, stor medarbejderudskiftning og en presset økonomi. Ledere og medarbejdere har således en oplevelse af, at det er svært at skabe sammenhæng på tværs af sektorerne og svært at levere den kvalitet, de gerne ville.

På baggrund af evalueringen anbefaler Vive, at Herlev og Gentofte Hospital og de ni kommuner fastholder de opnåede resultater og aftaler, hvordan man fremadrettet vil prioritere indsatsen på apopleksiområdet. 

MG

Fakta - Planområde Midt

  • Region Hovedstaden er opdelt i de fire planområder Nord, Midt, Syd og Byen, som svarer til hospitalernes og psykiatriens optageområder. Planområde Midt består af de ni kommuner.
  • Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre.

https://www.dknyt.dkartikel/projekevaluering-samarbejde-om-rehabilitering-virker