Kunstgræsbane med forurenings-begrænsning på vej i Hareskov

Furesø etablerer ny kunststofbane, som skal påvirke vand og søer mindst muligt.

FURESØ: I sidste uge vedtog Glostrup Kommune at etablere en kunstgræsfodboldbane med kombineret klimatilpasninganlæg, mens byrådet i Furesø også har besluttet at etablere en kunstgræsbane i Hareskov med fokus på miljøhensyn. Banen får indgangssluser og granulatopfang, mens overskud af nedsivningsvand ledes hen i en spildevandskloak, ikke i omkringliggende søer.

Kunstgræsbanen i Hareskov etableres som en såkaldt SBR-bane med samme kunstgræs og indfyld, som kunstgræsbanen i Farum vest, der blev renoveret i 2016, og hvor vandprøver viser, at alle miljøkvalitetskrav overholdes.

Banen etableres så, regnvand kan sive ned og eventuelt overskydende vand ledes til en spildevandskloak og ikke ned i søer og naturen. En del af vandet vil blive nedsivet. For at mindske forureningen mest muligt etableres banen ovenpå den nuværende fodboldbane, da det vil give en større naturlig rensning af vandet. Banen får en stråhøjde, så den også kan bruges i frostvejr, og der bliver sneopbevaring inde på kunstgræsarealet.

-Jeg er glad for, at et næsten enigt byråd bakker op om denne løsning, hvor der kommer en kunstgræsbane, og hvor naturen omkring banerne ikke tager skade. Det har været afgørende, at vi fandt en løsning, der tager hensyn til naturen, siger Lene Munch-Petersen (S), formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling.

Kork valgt fra
Politikerne kunne have valgt en kunstgræsbane med infill af kork i stedet. Det ville gøre projektet dyrere. Desuden mangler der viden om korks miljømæssige påvirkning af omgivelserne, og det kan ikke udelukkes, at der er miljøricisi.

Der findes kun to nyere kork-baner i Danmark. Kork indeholder umiddelbart ikke alle de samme stoffer, som SBR-gummi, men kan måske indeholde zink, andre metaller og fosfor. Det formodes desuden, at kork ikke vil kunne opretholde sine spilleegenskaber i frostvejr, og at korken vil blive angrebet af svamp i fugtige miljøer hvilket ville kunne indebære behov for sprøjtemidler. Netop brug af sprøjtemidler strider mod Furesø Kommunes praksis om aldrig at anvende pesticider på kommunale arealer.

En del af projektet er, at der også etableres lys på banen. Dette vil finde sted med i alt seks master med en ny type LED-lys, der sikrer, at lysgener uden for banen stort set bliver fjernet.

Før banen kan etableres, skal der ansøges om nedsivnings-, tilslutnings- og udledningstilladelse samt om dispensation fra lokalplanen i relation til terrænregulering samt lysmaster. Disse tilladelser vil kunne påklages.

Samme flertal i byrådet besluttede også at renovere en kunstgræsbane i Farum øst efter samme metode som kunstgræsbanen i Farum vest og den nye i Hareskov. Den nuværende kunstgræsbane i Farum øst blev etableret i 2001 og kræver renovering, hvis den skal bruges. Der bliver lavet en VVM-screening inden, den nye kunstgræsbane etableres i Farum øst, da det ikke blev gjort i 2001.

MG

https://www.dknyt.dkartikel/kunstgraesbane-med-forurenings-begraensning-paa-vej-i-hareskov