DK Nyt

Juridisk notat: Detaljerede krav om affaldssortering er uden hjemmel i loven

En politisk aftale er ikke nok, der bør lovgivning til om nye krav til sortering, vurderer jurister.

Der er ikke bemyndigelse i miljøbeskyttelsesloven til de meget vidtrækkende krav, som et nyt forslag til bekendtgørelse stiller til indretning af de kommunale affaldsordninger.

Det konkluderer Dansk Affaldsforening i et høringssvar, som bygger på en juridisk vurdering fra advokatfirmaet Codex Advokater. En række af kravene bør behandles i Folketinget, før de kan blive til gældende lovgivning, mener foreningen.

Affaldsområdet er præget af, at ministeren i meget vid udstrækning kan fastsætte regler i bekendtgørelser med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven. Men når der nu stilles meget konkrete krav om, at affald fx skal indsamles i ti bestemte fraktioner i to-fire spande, er der tale om så væsentlige indgreb i kommuners og husholdningers retsforhold, at der ikke er bemyndigelse til det, mener juristerne i notatet.

Politisk aftale ikke nok

Notatet hæfter sig ved, at der foreløbig alene er tale om en politisk aftale, som i bredere vendinger beskriver, hvordan den fremtidige regulering skal være. Ifølge juristerne er det "vanskeligt at anse den politiske aftale som en bemyndigelse fra Folketinget til at fastsætte de nødvendige administrative regler ved ændring af henholdsvis affalds- og affaldsaktørbekendtgørelsen".

I stedet vil det være naturligt at behandle den præcise udmøntning i de lovforslag, der skal fremsættes og vedtages for at udmønte aftalens indhold.

"Det er sædvanlig lovteknisk praksis, at principielle og overordnede spørgsmål samt krav af indgribende karakter bør behandles i Folketinget. I det omfang, at der sker regulering i bekendtgørelser, sker det sædvanligvis på baggrund af en relativt detaljeret bemyndigelse til  ministeren, hvor det i lovforslagets bemærkninger er tydeligt beskrevet, hvordan en politisk aftale skal udmøntes," står der blandt andet i notatet.

KL: Kommunal frihed indskrænket

Også KL nævner notatet i sit høringssvar om bekendtgørelsen.

"KL er bekendt med, at Dansk Affaldsforening har fået udarbejdet juridisk notat af et advokatfirma med dyb indsigt i affaldsområdet. Heraf fremgår, at en række af de forslag, der beskrives i udkastet til affaldsbekendtgørelse, ikke harmonerer med de eksisterende principper og bemyndigelser på affaldsområdet, der følger af miljøbeskyttelsesloven. Dermed synes der ikke at være bemyndigelser og/eller hjemler i miljøbeskyttelsesloven til udkastets meget vidtrækkende krav til, hvordan de kommunale affaldsordningerne indrettes," skriver KL.

KL mener, at forslaget til affaldsbekendtgørelse indskrænker den kommunale frihed til selv at tilrettelægge affaldsordningerne, og "ser frem til myndighedernes skriftlige tilbagemelding herpå".

Alle høringssvar er lige nu til behandling i Miljøministeriet.

https://www.dknyt.dkartikel/juridisk-notat-detaljerede-krav-om-affaldssortering-er-uden-hjemmel-i-loven