DK Nyt
Hovedstaden er bedst til at holde patienter i live

Hovedstaden er bedst til at holde patienter i live

Nye tal viser, at Region Hovedstaden har sænket dødeligheden til det laveste niveau i Danmark
10. APR 2012 10.00

HOVEDSTADEN: Der er mange måder at måle hospitalers succes på. En af metoderne viser, at Region Hovedstadens hospitaler er særlig gode til at forebygge dødsfald blandt patienterne.

Metoden, der kaldes hospitalsstandardiserede mortalitetsrater (HSMR), går ud på at sammenligne det antal mennesker, der døde på hospitalet i en periode, med det antal som man statistisk set kunne forvente ville dø af sygdomme såsom lungebetændelse, blodpropper i hjertet og visse hyppige kræftsygdomme.

Altså en måde at se på, om det gik så galt, som man kunne forvente, eller om det lykkedes at sænke den forventede dødelighed ved at forebygge.
HSMR-tallet udregnes hvert kvartal for alle regioner, og de nyeste tal fra 4. kvartal 2011 viser, at Region Hovedstaden har landets klart laveste HSMR-tal.
Det er ligeledes det laveste tal for regionen nogensinde, siden målingerne begyndte.

Under landsgennemsnittet i fem år
Det samlede tal for hele Danmark er 92, udregnet som antallet af dødsfald i procent af det forventede antal dødsfald. Men det samlede HSMR-tal for Region Hovedstaden er kun 83, svarende til at der i kvartalet er sket 389 færre dødsfald på regionens hospitaler end forventet.

Region Hovedstaden har siden begyndelsen af 2006 ligget under gennemsnittet for hele landet. Men i slutningen af 2009 indtrådte et markant fald i HSMR for Region Hovedstaden, og i de efterfølgende kvartaler har tallet ligget omkring det nye lavere niveau.

Flere hospitaler i Region Hovedstaden oplever derfor lige nu det laveste HSMR-tal for det enkelte hospital gennem alle årene. Det skal dog understreges, at HSMR ikke er egnet til sammenligning af kvalitetsniveauet mellem forskellige hospitaler.

Mange årsager til laveste dødelighed
Det er ikke muligt at pege på en entydig årsag til faldet i dødelighed på hospitalerne. Regionen peger selv på, at der sandsynligvis er tale om resultatet af en bred vifte af indsatser i Region Hovedstaden, herunder følgende:

  • Samling af specialer som led i Hospitals- og Psykiatriplan 2020.
  • Kampagne for bedre håndhygiejne.
  • Mobile akut-teams, hvor et hold af specialuddannede læger og sygeplejersker kan tilkaldes til akut dårlige patienter på alle tider af døgnet.
  • Bedre medicinhåndtering.
  • Systematisk gennemgang af journaler på afdøde patienter for at finde eventuelle sikkerhedsbrister i forløbet.
  • Langvarig indsats overfor infektioner.
  • Mindre udskiftning i personalet på hospitalerne og mindre brug af eksterne vikarer kan også have bidraget til resultatet.

Region Hovedstaden arbejder fortsat på at sænke dødeligheden på hospitalerne. Målet er en reduktion på 10 pct. inden udgangen af 2013.


FAKTA om HSMR

  • I beregningen af det forventede antal dødsfald indgår diagnose, alder, køn og indlæggelsesmåde (akut eller planlagt) for patienter, der har været indlagt på hospitalet i perioden. I beregningen indgår kun patienter, der har en af de diagnoser, der omfatter 80 pct. af alle dødsfald i hele hospitalsvæsenet. Det drejer sig om i alt 80 diagnoser, med sygdomme som lungebetændelse, blodprop i hjertet og visse kræftsygdomme som nogle af de hyppigste.
  • HSMR er ikke et endegyldigt mål for kvaliteten på et sygehus eller i en region. Der er forskelle mellem de enkelte sygehuse eller hospitaler og deres patienter, som beregningerne ikke tager højde for. Tallene skal derfor betragtes som et arbejdsredskab for den enkelte region og det enkelte hospital.
  • HSMR-tallene opgøres hvert kvartal for alle regioner og hospitaler af Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitet.

srl

Foto: Flickr

https://www.dknyt.dkartikel/hovedstaden-er-bedst-til-at-holde-patienter-i-live