DK Nyt
Greve vil lave tang og fedtemøg til el og varme

Greve vil lave tang og fedtemøg til el og varme

I et nyt forsøg skal tang afsættes til produktion af fjernvarme og el. Forsøget løber over et år, og det er håbet, at tangen på sigt vil kunne afhændes som CO2-neutral brændsel til forbrændingsanlæggene
9. MAJ 2011 10.00

GREVE: Greve Kommune, som ligger ud til Køge Bugt, er plaget af stadigt større mængder opskyllet tang og fedtemøg (alger) på strandene. Det er til gene for både badegæster og de nærmeste lodsejere pga. lugt, oplyser DAKOFA.

Gennem årene har kommunen derfor forsøgt at skaffe sig af med materialet på en række forskellige måder. Blandt andet har det været nedpløjet, indbygget i støjvolde og kørt til kompostering. Disse håndteringsmetoder har enten vist sig ikke at være økonomisk rentable eller uheldige rent miljømæssigt.

Eksempelvis har den mest nærliggende metode, nedpløjning på lokal landbrugsjord, givet problemer i forbindelse med opmagasinering. Da tang og fedtemøg primært indsamles i sommerhalvåret og udspredes i efteråret, skal det oplagres i mellemtiden. Imidlertid har prøvetagninger vist, at tang bl.a. afgiver tungmetallet cadmium (Cd) til de nærmeste omgivelser.

Skal samles op i vandkanten
Da Greve Kommune er et område med særlige drikkevandsinteresser, de såkaldte OSD'er, vurderer kommunens miljøfolk, at oplagring af tang og fedtemøg enten vil kræve en membran eller en anden form bekostelig afskærmning.

Frem til april 2012 har Greve Kommune således indgået en samarbejdsaftale omkring opgaven med strandrensning med cphWaste som et forsøg. Som et led i forsøget vil cphWaste opsamle materialet allerede i vandkanten, så mængden af medfølgende sand kan begrænses.

Derudover vil virksomheden afprøve forskellige tørrings-, behandlings- og oprensningsteknikker, der vil gøre tang og fedtemøg til en ren organisk fraktion, som vil kunne afsættes uden CO2-afgift.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/greve-vil-lave-tang-og-fedtemoeg-til-el-og-varme