DK Nyt
Første vådområde i Grøn Vækst-planen

Første vådområde i Grøn Vækst-planen

Etableringen af en ny sø ved Sandskær på Løjt Land ved Aabenraa blev landets første vådområdeprojekt under Grøn Vækst-planen

AABENRAA: Med projektet ved Sandskær er der genskabt en sø på 5 ha, som oprindeligt opstod under sidste istid. Søen udviklede sig med tiden til mose, som på et tidspunkt blev afvandet gennem dræning og grøftning. Ved at fjerne rørlægninger og hæve afløbet til det historiske niveau fra efter istiden, er søen genskabt.

Arealerne omkring søen er privatejede og er derfor ikke offentligt tilgængelige. Men sønderjyderne har gode mulighed for at nyde udsigten over søen fra Sandskærvej, der passerer forbi på vej til et ferieområde ved Genner Bugt.

Vådområdeindsatsen under Grøn Vækst er en del af den indsats, der skal gennemføres i de kommende år, for at forbedre vandmiljøet. Indsatsen har baggrund i EU's vandrammedirektiv, der skal gennemføres i de kommende år for at forbedre vandmiljøet.

Kommunalt samarbejde
Aabenraa Kommune samarbejder med de seks øvrige østjyske kommuner i oplandet til Lillebælt på at reducere kvælstofbelastningen i de indre fjorde og bugter gennem nye vådområdeprojekter.

Projektet er finansieret af EU's landdistriktsprogram samt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

jos

 

https://www.dknyt.dkartikel/foerste-vaadomraade-i-groen-vaekst-planen