Esbjerg får lov til at skære hjørne af halvgammelt dige ved Ribe
Foto: Målebordsblad 1928-1940.

Esbjerg får lov til at skære hjørne af halvgammelt dige ved Ribe

Miljøklagenævnet stadfæster Esbjergs dispensation til at fjerne dele af dige i forbindelse med vejbyggeri. Trafiksikkerheden tæller højt, og også digets ringe alder.

ESBJERG: Ved plantagen i den nordlige del af Ribe er hovedvejen ved at blive udbygget, og for at give plads til en udkørsel til en grillbar har Esbjerg Kommune dispenseret fra museumsloven og sagt ja til at sløjfe et hjørne af et gammelt dige. Den beslutning har et flertal i Miljøklagenævnet nu sagt god for.

Det var Danmarks Naturfredningsforening, der klagede og altså ikke har fået medhold. Klagen gik på, at kommunen skulle have vurderet de kulturhistoriske og biologiske værdier mangelfuldt, lagt for stor vægt på privatøkonomiske interesser og fraveget normal praksis i den slags sager. 

Diget, der nu mister et hjørne, er formet som et L på 46 og 26 meter - i alt 72 meter langt. Kommunen vurderer ikke, at diget har den store biologiske betydning som levested for firben og insekter. Og samtidig, at det er et yngre dige - registreret på målebordsblade fra 1928-1940.

Diget har delvist omkranset en lysåben plads ved skoven - blandt andet benyttet til skoleudflugter.

Frygt for præcedens
Udbygningen af hovedvejen og trafiksikkerheden omkring grillbaren er vurderet som så væsentlige samfundinteresser, at de vejer tungere end museumslovens hensyn. Samtidig nedlægges kun det allermest nødvendige af diget.

Med hensyn til de privatøkonomiske interesser har Vejdirektoratet vurderet, at hensigten ikke er at begunstige virksomheden, men heller ikke at hindre dens fortsatte drift.

Diget er godt nok beskyttet efter museumsloven, og nævnets praksis med hensyn til at dispensere er 'yderst restriktiv', som det hedder i afgørelsen. Men i Slots- og Kulturstyrelsens vejledning er der en mulighed for at dispensere i særlige tilfælde, og det holder nævnets flertal sig til.

Et enkelt medlem var uenig og ville ikke godkende Esbjergs dispensation - af frygt for præcedens fremover. Han mente godt, at vejen kunne føres uden om diget.

 

 

 

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/esbjerg-faar-lov-til-at-skaere-hjoerne-af-halvgammelt-dige-ved-ribe