DK Nyt
En kæmpe klimasejr
Foto: Colourbox

En kæmpe klimasejr

ØKONOMIAFTALE KL's formand Erik Nielsen glæder sig over, at kommunerne nu kan begynde byggeriet af afvandingskanaler og opsamlingsbassiner
11. JUN 2012 6.56

- Økonomien vil fortsat være stram til næste år, men jeg er rigtig glad for, at vi nu kan gå i gang med at klimasikre kommunerne mod de store oversvømmelser, vi så sidste år, og at vi nu får både anerkendelse og penge til at styrke den nære sundhed. Regeringen har lyttet og er kommet os i møde på de afgørende punkter, ikke mindst at vi får samme økonomi til at levere den service, vi leverer i dag.

Efter lange drøftelser endte serviceudgifterne 800 millioner kroner højere end de penge kommunerne brugte i 2012 til service, mens anlægsniveauet er en videreførelse af sidste års aftale.

- Vi har selvfølgelig forståelse for den stramme økonomiske politik og EU-finanspagten, så vi fortsætter en ansvarlig, stram økonomisk linje med plads til afgørende investeringer i klima og sundhed, siger Erik Nielsen.

Stor og fremsigtet klimainvestering
Til klimasikring øges investeringerne i 2013 med 2,5 milliarder kroner til f.eks. at bygge veje som afvandingskanaler og pladser som opsamlingsbassiner.

- Aftalen er en kæmpe sejr for vores klimatilpasning. Kommunerne kan nu gå i gang med at bygge anlæg, der kan aflede vandet ved skybrud og sænke pladser og stier, så de får funktion af reservoirer i tilfælde af store regnmængder. Det her er en investering i klimasikring, som rækker mange år ud i fremtiden, siger Erik Nielsen.

Kommunerne er også blevet imødekommet på kravet om, at forsyningsselskaber på spildevandsområdet skal understøtte klimasikringen over taksterne for afledning af spildevand. Derudover har staten sagt ja til KL's krav om at forbedre de kommunale lånemuligheder for forsyningsselskabernes investeringer, så de kan afskrives over 40 år i stedet for de nuværende 25 år. Det betyder, at udgifterne spredes over flere generationer, nu hvor investeringerne også kommer flere generationer til gavn, fordi de rækker mange år ud i fremtiden.

Kompensation for vandplanerne
Også på miljø og naturområdet har KL fået et gennembrud. Aftalen sikrer blandt andet 106 millioner kroner årligt til kommunernes vand- og naturindsatser frem mod 2015, så kommunerne bliver kompenseret for de opgaver, der er forbundet med at implementere Natura 2000-planerne og EU's vandrammedirektiv.

- Regeringen har indset, at det er en massiv opgave for kommunerne at virkeliggøre de statslige vand- og naturplaner. Så det glæder mig, at der nu er sat penge af til en reel naturgenopretningsindsats. På den måde kan vi sikre naturbeskyttelsen. Det bliver frøerne og planterne taknemmelige for, og samtidigt får vi også mulighed for at fastholde indsatsen for den borgernære natur, som fx vandrestier og friluftsliv, som en masse borgere har glæde af, siger Erik Nielsen.

Penge til den nære sundhed
Udover håndsrækningen til miljø og klima er servicerammen løftes med 800 millioner kroner. Med aftalen er parterne blevet enige om at styrke kommunernes arbejde med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre samt kommunernes indsats over for mennesker med en kronisk sygdom. Der afsættes et målrettet løft til kommunerne på 300 millioner kroner i 2013 og frem.

- Økonomiaftalen er en stor anerkendelse af kommunernes betydning for den nære sundhed. Vi har længe sagt, at vi er nødt til at satse på de nære sundhedstilbud, som kan aflaste sygehusene og dæmpe udgiftspresset. Den konklusion er regeringen også nået til, og derfor kan vi nu for alvor gå i gang med den nødvendige udbygning, siger Erik Nielsen.

KL lancerede i foråret et udspil til et nært sundhedsvæsen, som kan aflaste sygehusene og behandle kronikere, ældre medicinske patienter, udskrevne fra sygehuse og andre, som har brug for pleje i nærområdet. Med en øget finansiering vil kommunerne gradvis kunne styrke sundhedsområdet i kommunerne de kommende år.

- Vi har nu fået midler til at skabe nære tilbud til kronikere med diabetes og KOL, så de ikke skal køre land og rige rundt for behandling. Kommunernes sundhedsindsatser kan omfatte akutpladser til borgere, som udskrives hurtigt fra hospitalet, men forsat har brug for pleje og hverdagsrehabilitering til patienterne i de omgivelser, hvor de også senere skal have deres hverdag til at fungere, siger Erik Nielsen.

Med aftalen forpligter kommunerne sig også til et større fokus på evidensbaserede løsninger og en mere systematisk opsamling på afprøvning af nye kommunale initiativer på sundhedsområdet.

Ansvar for de ledige
Kommuneaftalen for 2013 slår også fast, at kommunerne har ansvaret for, at ledige kommer i beskæftigelse. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i dag bruger for megen tid til administration. Det er aftalt, at regelforenkle og frigøre kræfter til den primære opgave – at få folk i arbejde.

Hele økonomiaftalen for 2013 kan læses på Finansministeriets hjemmeside, hvor aftalen ligger som pdf-fil. Find den her.

https://www.dknyt.dkartikel/en-kaempe-klimasejr