DK Nyt

DN næsten tilfreds med regeringens naturplaner

Danmarks Naturfredningsforening vurderer, at en betydelig del af Danmarks fineste natur nu har mulighed for et historisk løft fordi, den nu omfattes af konkrete planer og målsætninger

- Det er første gang, at der er en overordnet national målsætning for dele af vores natur. Og målsætninger for enkelt-områder kender vi hidtil kun fra fredninger. Det er et kæmpe skridt i den rigtige retning og når planerne er omsat til handling vil det betyde bedre natur.

Det siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, i en kommentar til de naturplaner, miljøminister Ida Auken (SF) i dag har meldt ud.

Planerne betyder blandt andet, at odderne i Store og Lille Åmose nu får faunapassager, der fremover bliver vedligeholdt og tilset. Ligeledes på Sjælland vil Holmegårds Mose, der er en sjælden type højmose, fremover blive plejet ved at der for eksempel bliver ryddet træer. I Vestjylland skal man i gang med at fjerne invasive arter for at pleje den sjældne og i EU truede naturtype 'klitter' som Danmark huser en stor del af. Det betyder blandt andet, at rynket rose nu skal fjernes.

De 246 naturplaner fastsætter ikke mål for naturen udenfor Natura2000 områderne.

- Vi har i Danmark en særlig udfordring fordi, vi er verdens mest intensivt udnyttede landbrugsland og et af Europas mest fragmenterede lande. Det koster natur. Natura2000 indsatsen er derfor startskuddet til det lange seje træk med at få vores natur tilbage på fode. Men Danmarks natur er så forarmet, at Natura2000 ikke gør det alene og vi tager for givet, at den kommende Naturplan Danmark også vil opstille mål for - og afsætte midler - til naturen udenfor Natura 2000 områderne, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

I Danmark er hver fjerde undersøgte art truet i større eller mindre grad.

I dag er den politiske ambition at stoppe tilbagegangen i naturen inden 2015. DN forventer dog, at den nuværende regering vil ændre den målsætning for årene efter 2015, så den harmonerer med forpligtelsen til - på sigt - at opnå en gunstig bevaringsstatus for naturen.

mou

Danmarks Naturfredningsforening ønsker:
Straks at få alle kommuner til at lave en baseline og en plan for pleje og genopretning af f.eks. de 25 vigtigste indsatsområder i den enkelte kommune. Kommunerne skal inden 2015 have udvidet fra 25 til f.eks. 75 indsatsområder.

  • Udpege, vurdere og forstærke beskyttelsen af de 100-200 vigtigste nationale biologiske hotspots inden 2015.
  • Forbyde bundtrawl, gribe ind mod overfiskeri og sikre beskyttelsen af et antal marine nationalparker.
  • Fortsætte og forstærke miljøindsatsen - særlig vigtig er indsatsen med næringsstoffer, hvor mindst 19.000 tons kvælstof og ikke kun de bebudede 9.000. tons skal fjernes.
  • Sikre vidensopbygning og overvågningsprogrammer - sådan at kommunerne sikres et konkret grundlag at agere på.

 

https://www.dknyt.dkartikel/dn-naesten-tilfreds-med-regeringens-naturplaner