DK Nyt
Delrapport åbner for flere Kattegat-linjeføringer
Foto: Vejdirektoratet/Cowi

Delrapport åbner for flere Kattegat-linjeføringer

Miljøhensyn betyder, at der skal overvejes adskillige linjeføringer for en kommende Kattegatforbindelse, fremgår det af forundersøgelsens første delrapport.

Den første delrapport af forundersøgelserne til en eventuel broforbindelse over Kattegat er publiceret af Vejldirektoratet og Transportministeret.

Cowi står for rapporten, som kigger på mulige linjeføringer på henholdsvis Sjælland og Samsø samt i Jylland, og nogen entydig konklusion eller anbefaling giver delrapporten ikke - dertil er der endnu for mange uafklarede spørgsmål, ikke mindst af miljømæssig karakter.

Motorvejsforbindelserne på Sjælland er i rapporten forudsat at udgå fra den fremtidige Kalundborgmotorvej ved dennes planlagte endepunkt øst for Kalundborg.

I Jylland forudsættes den nye motorvejsforbindelse tilsluttet den eksisterende motorvej E45 ved Aarhus Syd, ved Stilling eller Skanderborg. Derudover kan der etableres en sydlig gren til Gedved nord for Horsens, som vil lægge tre mia. kr. til de samlede omkostninger.

På Sjælland vil en højhastighedsjernbane udgå enten fra Nordvestbanen (Roskilde – Kalundborg) med udgangspunkt vest for Roskilde eller fra Vestbanen med udgangspunkt omkring Ringsted. En anden mulighed er at anvende den eksisterende bane til Holbæk kombineret med en opgradering af eksisterende bane fra Holbæk til Kalundborg.

På Samsø og i Jylland vil der alene være tale om en ny højhastighedsjernbane, som i Jylland tilsluttes den eksisterende jernbane ved Hasselager lidt syd for Aarhus, fremgår det af rapporten.

Brug for flere analyser
Korridorerne i forbindelsen har som overordnet mål at sikre en hurtig forbindelse mellem København og Aarhus. Når korridorerne betegnes som foreløbige, skyldes det, at de på dette stade ikke er endeligt vurderet og analyseret i bund, hedder det i rapporten.

Inden en beslutning skal der træffes beslutninger i forhold til miljøet, og dertil er arbejdet slet ikke nået endnu. På Sjælland vil en baneforbindelse således ikke kunne undgå at krydse Natura 2000-områder, uanset hvilken korridor der vælges.

'Det må i den videre forundersøgelse overvejes, om en baneforbindelse kan passere disse områder på en bro eller i en tunnel, eller på anden måde undgå en potentiel skade på udpegningsgrundlaget og områdernes integritet. Desuden skal undersøges, om der er væsentlige forskelle mellem løsningsmulighederne i forhold til Natura 2000,' hedder det i rappporten.

Øst om Samsø støder man ikke på miljøfølsomme områder, men det vil være vanskeligt helt at undgå at krydse habitatområdet Røsnæs, Røsnæs rev og Kalundborg Fjord. 

Væsentlig forstyrrelse af naturlivet
'De foreslåede korridorer på havet vest for Samsø fra de sydlige knudepunkter på kysten på Samsø (Vesborg Fyr, Kolby Kås og Samsø Syd helt syd om Samsø) og til Jylland går gennem habitat- og fuglebeskyttelsesområdet Horsens Fjord og Endelave. Det bør nøje vurderes, om denne løsning er forenelig med hensynet til fuglelivet og de udpegede havpattedyr og habitater på udpegningsgrundlaget, da en væsentlig påvirkning i form af permanente forstyrrelser og anden væsentlig påvirkning af disse dyr under anlæg og drift af en bro eller en sænketunnel kan forhindre, at denne løsningsmulighed kan vælges,' skriver Cowi i rapporten.

På Sjælland vurderer Cowi den foreløbige banekorridor fra Fjenneslev til Jorløse til at være mest fordelagtig. Det er den korteste af de foreslåede nybygningsløsninger, og synes på det nuværende grundlag at have mindst påvirkning på Natura 2000-områder og samlede bebyggelser.

'På Samsø vurderes de foreløbige sydlige korridorer umiddelbart som de foretrukne, da de er kortest og påvirker natur og bebyggelser mindst. I Jylland vurderes den foreløbige korridor fra Hou til Hasselager/Aarhus Syd at være den mest fordelagtige. Dels er det den korteste og mest direkte rute, vej og jernbane følges ad frem til Tranbjerg, og det er den af de foreløbige korridorer, som - baseret på denne delrapports indledende undersøgelser – tilsyneladende forstyrrer følsomme naturområder og bevaringsværdige kystlandskaber mindst,' hedder det i rapporten.

Den endelige afrapportering af henhldsvis en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og jernbaneforbindelse forventes ved udgangen af 2021. Der vil i foråret 2020 blive inviteret til offentlige orienteringsmøder på Sjælland, på Samsø og i Jylland.

Læs hele delrapporten fra Vejdirektoratet.

 

https://www.dknyt.dkartikel/delrapport-aabner-for-flere-kattegat-linjefoeringer