DK Nyt
Alkohol giver meromkostninger på 3,1 mia. kr.

Alkohol giver meromkostninger på 3,1 mia. kr.

Dertil kommer betydelige regionale sundhedsomkostninger og kommunale omkostninger, bl.a. hjemmepleje og kommunal genoptræning, som ikke er medregnet i Sundhedsstyrelsens analyse
23. JAN 2012 8.14

Af Lærke Cecilie Lindegård, [email protected]

Kommunerne er en af de væsentlige aktører på alkohol­området, da de både har ansvar for såvel forebyggelse som alkoholbehandling. En ny opgørelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at 52.366 borgere med et registreret overforbrug af alkohol alene i 2010 kostede kommunerne 3,1 mia. kr.

Omkostningerne i en gennemsnitskommune med 50.000 borgere er på 28,3 mio. kr. årligt, fordelt på 18,6 mio. kr. til overførselsindkomster, 4,2 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsydelser og 5,4 mio. kr. til anbringelser og andre hjælpeforan­staltninger til børn og unge.

De kommunale omkostninger til alkoholområdet går til medfinansiering i sundhedsvæsenet, alkoholbehand­ling, genoptræning i kommunen og til forskellige støt­tende tilbud i forbindelse med sociale følger af et stort alkoholforbrug. Det kan fx være overførselsindkomst, hjælp til børn og unge i familien, pleje og omsorg, plejehjem.

Tidlige opsporing
Undersøgelsen viser desuden, at der i gennemsnit går 10 til 12 år, inden misbrugeren kommer i egentlig behandling. Ifølge Mette Wier, direktør i Anvendt Kommunal Forskning, er hurtig opsporing via læger, sundhedsplejersker, socialrådgivere og jobcentre vigtigt.

- Kommunerne har de sidste par år med stort engagement fokuseret på forebyggelse i relation til kost og motion. Alkohol har været lidt glemt, fordi det er en hård gruppe at arbejde med, siger hun til Berlingske.

 

Rapporten konkluderer desuden at:

  • For en person i alkoholbehandling er den årlige kommunale meromkostning på 55.421 kr., når der sammenlignes med en tilsvarende person uden et overforbrug af alkohol.
  • For individer med alkoholrelateret sygehuskontakt, er den kommunale årlige meromkostning på 68.901 kr.
  • De kommunale udgifter til overførselsindkomster er 2,5-3 gange højere blandt de med overforbrug af alkohol sammenlignet med de uden overforbrug. Dette svarer til et årligt gennemsnitligt merforbrug på ca. 40.000 kr. per person med overforbrug af alkohol.
  • De årlige kommunale meromkostninger forbundet med diverse hjælpeforanstaltninger til børn af alko­holoverforbrugerne er på mellem 30.000 og 50.000 kr. per barn relativt til kontrolgrupperne.
  • Udgifterne, forbundet med den kommunale med­ finansiering i sundhedsvæsenet, er 2,5 gange højere blandt borgere med et alkoholoverforbrug sammen­ lignet med borgere uden. I gruppen af borgere med et overforbrug, der har alkoholrelateret sygehus­ kontakt, er meromkostningerne på 15.000 kr. per person. I gruppen med personer i alkoholbehandling er de gennemsnitlige meromkostninger på 5.000 kr. per person. De kommunale sundhedsudgifter udgør dog kun knap en fjerdedel af de samlede sundheds­omkostninger. Såfremt de regionale sundhedsom­kostninger inkluderes, stiger omkostningsforskellen på borgere med og uden overforbrug af alkohol således markant.

Foto: http://www.flickr.com/photos/greencolander/378956870/sizes/z/in/photostream/

 

https://www.dknyt.dkartikel/alkohol-giver-meromkostninger-paa-3-1-mia-kr