DK Nyt
Ældreplejen plages af sygefravær - men nu vender det

Ældreplejen plages af sygefravær - men nu vender det

Holstebro har fokus på at få sygefraværet ned - og nærværet styrket

HOLSTEBRO: Ældreområdet i Holstebro Kommune er inde i en positiv udvikling når det gælder sygefravær. I 2009 var det samlede sygefravær i Ældreområdet 8,0 pct., i 2010 var det 7,4 pct. og nu - pr. 30. juni 2011 - er det nede på 7,0 pct.

Kommunes målsætning er at have under 5 pct. sygefravær. Den positive udvikling i Ældreområdet, der både kommer de ansattes velvære og kommunens økonomi til gode, er resultatet af en målrettet indsats. Og den animerer yderligere til at have fokus på nærværet i det daglige på arbejdsstederne:

· Hvad er det, der gør, at de ansattes nærvær stiger?

· Hvad skaber langtidsfriske ansatte (mindre end 5 sygedage/år)?

· Hvordan får man det at være langtidsfrisk til at smitte?

- Arbejdsstederne gør en stor indsats i det daglige for at støtte op om syge medarbejdere, afkorte fuldtidssygemeldinger og være opmærksom på skrantende og sårbare ansatte. Vi kan arbejde endnu mere med kreativitet og forebyggelse og sundhedsfremme, og den positive udvikling er en god stimulator, siger arbejdsmiljøkonsulent Jørgen Refslund Poulsen.

Han understreger, at det er meget vigtigt at forholde sig til rammerne for arbejdsmiljø og trivsel. Der skal bevidste strategier til, og de skal omsættes til konkret handling på arbejdsstederne, så velværet og langtidsfriskheden smitter.

'Din stifinder' - projekt sammen med det private
- I Ældreområdet er vi klar over, at det er vigtigt at give sygemeldte ansatte hurtig støtte. Derfor er Holstebro Kommune sammen med foreløbig fire andre kommuner i landet gået med i projekt 'Din Stifinder', der er søsat af pensionsselskabet Pensam og forsikringsmæglerfirmaet Willis. Formålet er netop at nedbringe sygefraværet og antallet af førtidspensioneringer, fortæller Jørgen Refslund Poulsen.

Konkret betyder det, at den sygemeldte efter ca. 14 dage får tilbud om at komme med i projektet. Det indebærer, at den sygemeldte inden 24 timer får kontakt til en personlig tovholder. Tovholderen rådgiver den sygemeldte og formidler kontakt til lægefagligt personale med henblik på hurtigt at udrede, afklare og evt. behandle, så den sygemeldte kan vende tilbage til arbejdet hurtigst muligt.

- Udviklingen og tallene viser, at vi er på rette vej. Og med udgangspunkt i kommunens sundheds- og trivselspolitik, projekt 'Din Stifinder', kreativitet og sund fornuft fortsætter vi vores fokus på trivsel og sundhed og på at nedbringe sygefraværet, siger Jørgen Refslund Poulsen.

mou

Fakta.
* I 2010 var det samlede sygefravær blandt ansatte i Holstebro Kommune på 4,7 %, mens det i Ældreområdet var på 7,4 %.

* Der er ifølge Jørgen Refslund Poulsen flere grunde til, at sygefraværet er større i Ældreområdet end i kommunen generelt - bl.a.:

* At man som ansat bruger sin krop i ofte fysisk krævende situationer
* Kombinationen af fysiske og mentale krav slider mere end mange andre job.
* At medarbejderne kan blive bedre til at tro på sig selv, og være stolte af deres arbejde.
* At det er vigtigt at blive set og anerkendt - det får alle til at vokse og blive mere robuste i hverdagens krav

* Projekt 'Din Stifinder' kører over to år og retter sig mod ansatte i FOA-faggruppen - dvs. offentligt og privat ansatte, der yder offentlig service.

* Hvis sygefraværet i Ældreområdet vil kunne bringes ned fra 8 % til 5 %, vil det betyde mærkbar forøgelse af nærværende ansatte og lette planlægningen i det daglige.

Se mere om 'Din stifinder' her

Se rapporten 'Fra sikkerhed til trivsel' udarbejdet af arbejdsmiljøkonsulenterne juni 2011 

 

https://www.dknyt.dkartikel/aeldreplejen-plages-af-sygefravaer-men-nu-vender-det