DK Nyt

33 nye forsøg i frikommuner godkendt af regeringen

Nye forsøg i de udpegede frikommuner får helt eller delvist ja i 33 tilfælde. 17 ansøgninger er afvist

I tredje runde af den igangværende frikommuneordning har regeringen helt eller delvist imødekommet 33 nye forsøg. De skal have tilslutning fra Folketinget, før de kan realiseres, og det ventes at ske i løbet af foråret, så de kan sættes i gang fra den 1. juli 2018.

Folketinget har bakket op om forsøgene i de to forudgående runder da der blev sagt helt eller delvist ja til henholdsvis 18 og 28 forsøg. Lovforslaget med forsøg fra anden runde er netop vedtaget i Folketinget og træder i kraft ved årsskiftet.

De nye forsøg omfatter blandt andet ny teknologi inden for velfærd, mere sammenhængende forløb for psykiatriske patienter og færre krav til dokumentation og proces. I alt er der kommet 46 ansøgninger, og dertil var der fire fra forrige runde der har været under afklaring.

- Jeg glæder mig til at se resultaterne af alle de mange forsøg i kommunerne, som vi nu sætter i gang. Formålet med forsøgene er, at vi skal blive klogere og så beslutte, om forsøgene skal flytte fra frikommune-laboratorierne og ud i hele landet. Jeg synes, at det er meget vigtigt, at vi hele tiden overvejer, hvordan vi kan løse opgaverne i den offentlige sektor både bedre og billigere. Forsøgene i frikommunerne er helt centrale i arbejdet med at få afskaffet bureaukratiske måder at gøre tingene på, siger indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) i en kommentar.

Evalueringen af alle forsøg i frikommunerne ventes at være klar i slutningen af 2020. Herefter skal der tages stilling til, hvilke forsøg der eventuelt skal føre til generelle ændringer for alle kommuner.

 

Fakta
Frikommunernes ansøgninger i tredje runde fordelt efter netværk

En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder nytænkning af integrationsområdet

 • Forenkling af bevillingsgrundlaget for revalidering
 • Ledighedsydelse – fritagelse for revurdering i 12. måned inden for 18 måneder
 • Lempede mentorregler
 • Forlængelse af ressourceforløbssager
 • Fritagelse fra krav om opdatering af indsatsplanens tilbud hver 6. måned ifm. ressourceforløb
 • Færre opfølgninger i relation til førtidspensionister i job med løntilskud
 • Lempelse af forholdstalskrav ift. praktikker for ledighedsydelsesmodtagere
 • Fritagelse fra at indhente LÆ265 i sager om jobafklaringsforløb
 • Forenkling af sanktioneringsreglerne og mindre dokumentation
 • Fleksibelt kontaktforløb for integrationsborgere
 • Fleksible rammer for løntilskud/jobrotation
 • Afvist: Rehabiliteringsteams – Teamets sammensætning og afholdelse af møder
 • Afvist: Lempede regler for IGU

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

 • Delvist: Forebyggelse af udsættelser
 • Delvist: Øgede muligheder for samarbejde med private om boligsocial anvisning
 • Delvist: Almene boligorganisationers frasalg af restarealer og samdrift af almene boligafdelinger
 • Delvist: Mulighed for økonomisk tilskud til bolig for særlige målgrupper, der ellers ikke kan opnå bolig
 • Afvist: Bedre udnyttelse af eksisterende boligkapacitet i forhold til deleboligbestemmelsen
 • Afvist: Huslejetilskud til fastholdelse af borgere i bolig, som deltager i beskæftigelsesrettede projekter
 • Afvist: Fastlæggelse af serviceniveau i forhold til aktivlovens bestemmelser om enkeltydelser
 • Afvist: Midlertidige lejekontrakter i forbindelse med ophold efter almenboliglovens § 105
 • Afvist: Brug af udslusningsboliger som midlertidige boliger til nyankomne flygtninge
 • Afvist: Billigt nybyggeri (Højere maksimumpriser pr. kvm)
 • Afvist: Opsigelsesadgang i almene ældreboliger

Bedre styring af udgifterne på det specialiserede socialområde

 • Bedre overgang fra ung til voksen
 • Mere sammenhængende forløb i psykiatrien
 • Brug af særlige døråbnere på yderdøre, der hører til og afgrænser boenheder i større tilbud
 • Hjælpeordning jf. servicelovens § 95 stk. 3 som efterværn
 • Udvidelse af teknologiforsøget til hjemmeboende borgere, som er berettiget til plejebolig eller botilbud.
 • Udvidelse af teknologiforsøget til anbringelsessteder for børn og unge efter servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5 og 6.
 • Afvist: Fleksibel anvendelse af aflastningspladser for børn og unge

Børn som vores vigtigste ressource

 • Aktivering og beskæftigelsestilbud - bedre mulighed for individuel indsats.
 • Efterværn og egenbetaling
 • Samvær med netværk under anbringelse
 • Dataunderstøttet tidlig opsporing af udsatte børn
 • Fleksibilitet i den praktisk/musiske fagblok
 • Mulighed for fleksibel samtalefrekvens for uddannelses- og aktivitetsparate
 • § 52, stk. 3 – mulighed for helhedsperspektiv på den iværksatte støtte
 • Afvist: Psykologers registrerings- og journaliseringspligt

Sammenhængende indsatser på tværs af sektorområder

 • Søvnforbedrende velfærdsteknologier
 • Fritagelse for dokumentation ved brug af midler fra klippekortsordningen
 • Afvist: Kommunal re-visitation til vederlagsfri fysioterapi

Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren

 • Integrering af mentoraftale i én plan
 • Afvist: Mulighed for tidligere optag på IGU
 • Afvist: Mulighed for at optage flygtninge over 40 år på IGU

Øget borgerinvolvering og samskabelse

 • Caféer for alle
 • Delvist: Friere rammer for uddeling af midler til frivillige initiativer
 • Afvist: Skattefri godtgørelse til frivillige udenfor foreningsregi
 • Afvist: Bedre mulighed for frivilligt arbejde for borgere, der er på dagpenge
 • Afvist: Bedre mulighed for frivilligt arbejde for borgere, der er på efterløn

 

https://www.dknyt.dkartikel/33-nye-forsg-i-frikommuner-godkendt-af-regeringen